ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSERWACJI I NAPRAW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH UŻYTKOWANYCH PRZEZ OBD WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA W STALOWEJ WOLI

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu prac konserwacyjnych i naprawczych obiektów budowlanych oraz infrastruktury
technicznej wraz z sezonowym utrzymaniem stanu technicznego dachów na tere-nie OBD Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w stalowej Woli.
1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załącznik nr 1 do umowy.
1.2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt Istotnych Postanowień Umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 7
Zielonka 05-220
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 7
Zielonka 05-220
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in