Wyposażenie nowo wybudowanego ośrodka zdrowia w Jerzmanowej z podziałem na części: Część 1 – Wyposażenie ośrodka zdrowia w Jerzmanowej – wyposażenie meblowe. Część 2 – Wyposażenie ośrodka zdrowia w Jerzmanowej – urządzenia do higieny. Część 3 – Wyposażenie ośrodka zdrowia w Jerzmanowej – specjalistyczny sprzęt medyczny.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie nowo wybudowanego ośrodka zdrowia w Jerzmanowej w wyposażenie meblowe, urządzenia do higieny i specjalistyczny sprzęt medyczny. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

Część 1 - Wyposażenie meblowe – które szczegółowo opisuje
Załącznik nr 1.A do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO
Załącznik nr 1.B do SIWZ – ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO

Część 2 – Urządzenia do higieny – które szczegółowo opisuje
Załącznik nr 2.A do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK
Załącznik nr 2.B do SIWZ – ZESAWIENIE ILOŚCIOWE WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

Część 3 – Specjalistyczny sprzęt medyczny – który szczegółowo opisuje
Załącznik nr 3.A do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO
Załącznik nr 3.B do SIWZ – ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE WYPOSAŻANIA MEDYCZNEGO

Zamawiający załącza do SIWZ rzuty pomieszczeń ośrodka zdrowia w Jerzmanowej (Załącznik nr 4 do SIWZ – RZUTY POMIESZCZEŃ WRAZ Z WIZUALIZACJAMI). Rozmieszczenie mebli w załączniku nie jest wiążące, jest to propozycja projektanta. Wykonawca samodzielnie zaproponuje Zamawiającemu rozmieszczenie ujętych w przedmiocie zamówienia elementów, dlatego też przed realizacją zamówienia Wykonawca zweryfikuje rozmiary pomieszczeń.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do montażu przedmiotu zamówienia. Przez montaż należy rozumieć instalację kompletnego i gotowego do użycia wyposażenia meblowego, urządzeń do higieny oraz pozostałego wyposażenia, w szczególności specjalistycznego sprzętu medycznego w pomieszczeniach, w których będą użytkowane. Montaż będzie polegał w szczególności na złożeniu, ustawieniu lub powieszeniu, wypoziomowaniu poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia.
1.1.2 Zamawiający wymaga wyrobów fabrycznie nowych, wolnych od wad i obciążeń prawami osób trzecich. Wszystkie ich elementy powinny być przygotowane na intensywną eksploatację i w związku z tym muszą być wykonane w sposób gwarantujący trwałość. Wyposażenie lub wszystkie jego elementy składowe muszą spełniać wszystkie parametry i wymagania wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia oraz być dopuszczone do użytkowania i obrotu na rynku polskim, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania, w szczególności użytkowania ich na terenie ośrodka zdrowia, oraz muszą być dopuszczone do sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1.1.3 Teren realizacji dostawy zlokalizowany jest w Gminie Jerzmanowa w miejscowości Jerzmanowa przy ul. Lipowej.
1.1.4 Dostarczane wyposażenie winno posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty wymagane Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz. U. 2019 poz. 595). Jeżeli w dokumentacji nie jest wymieniony żaden właściwy standard, wyroby będą odpowiadać wymogom Polskich Norm i przepisów bezpieczeństwa stosowanych dla tego rodzaju wyrobów. Odpowiednie dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu w dniu dostawy.
1.1.5 Płyty, kleje i obrzeża PCV zastosowane do produkcji mebli muszą posiadać klasę higieniczną E1 – atest Państwowego Zakładu Higieny poświadczający spełnianie powyższych wymagań należy dostarczyć przed dostawą mebli.
1.1.6 Oferowane przedmioty zamówienia nie mogą być wykonane z materiałów (np. toksycznych – kwestia farb, lakierów, impregnatów, surowców, etc.), które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia w trakcie normalnego ich użytkowania, zgodnie z ich przeznaczeniem.
1.1.7 Zakończenie usługi nastąpi w momencie wykonania wszystkich czynności związanych z dostawą, montażem całego wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia, jego ustawienia w poszczególnych pomieszczeniach, usunięcia opakowań oraz posprzątania gabinetów, korytarzy i innych pomieszczeń, w których Wykonawca realizował przedmiot zamówienia zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca przedstawi komplet dokumentów odbiorowych (atesty, certyfikaty).
1.1.8 Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia kolory zostały dobrane wg. uznania Zamawiającego, możliwa jest ich niewielka zmiana co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Zamawiający potwierdzi wybraną kolorystykę na etapie zawarcia umowy.
1.1.9 W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, przy czym Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
1.1.10 W przypadku, gdy w SIWZ i w załącznikach do SIWZ użyte zostały nazwy i oznaczenia producentów lub konkretnych produktów, ma to na celu jak najdokładniejsze określenie elementów, modeli i materiałów, które mogą być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia – Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego asortymentu, pod warunkiem posiadania przez niego nie gorszych parametrów. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę równoważnego asortymentu, Zamawiający ustanawia obowiązek udowodnienia równoważności; należy przedstawić dokładny opis zastosowanych rozwiązań równoważnych w zakresie technologicznym i jakościowym. Jakość zastosowanych materiałów równoważnych należy udokumentować odpowiednimi zaświadczeniami potwierdzającymi, że zastosowane materiały są zgodne z normami i wymaganiami jakie Zamawiający określił dla każdego rodzaju mebla. Pierwszorzędne znaczenie ma opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza tolerancję (+/-) 3% wymiarów zewnętrznych mebli podanych w opisie przedmiotu zamówienia; tolerancja nie dotyczy wymiarów elementów konstrukcyjnych, takich jak grubość płyty, przekrój nogi itp. Wszystkie zaproponowane meble muszą być systemowe i seryjnie produkowane.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 08:30


» Location

Lipowa 4
Jerzmanowa 67-222
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Furniture

» Buyer data

Gmina Jerzmanowa
Lipowa 4
Jerzmanowa 67-222
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in