Dostawa - SMAR DO ŁOŻYSK ŁT-4 S3 (beczki 4 x a'180 kg.) dla potrzeb Oddziału El. Jaworzno III

» Notice description

TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

- SMARU DO ŁOŻYSK ŁT-4 S3 - 720 kg.
Wymagana przez Zamawiającego dostawa smaru w beczkach: 4 x a’180 kg.

-------------------------------------
UWAGI:
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich czy patentowych.
------------------------------------

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyn Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno - wg. Incoterms 2020.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy.
- towar musi być fabrycznie nowy,
- gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
- termin dostawy: składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia na realizację dostawy,
- nazwa oferowanego produktu / Producent (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać wymagane dane dotyczące produktu i producenta)
Zamawiający prosi o podanie numeru rachunku bankowego, umieszczonego na tzw. białej liście podatników VAT, na który dokonana będzie płatność w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę za zrealizowaną dostawę.

Złożenie oferty jest równoważne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego oraz stanowi potwierdzeniem, że oferta złożona jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto za jm, na podstawie której system przeliczy łączna wartość złożonej oferty.
3. Kryterium oceny ofert: Cena 100%
4. W zakładce dokumenty znajduje się:
- podręcznik Oferenta
5. Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFX lub licytacji elektronicznej. W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert poprzez fax lub e-mail.
Oferty należy składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.10.2020 | 14:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Consumables for machines and equipment

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in