Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Wojkowice-Żychcice

» Notice description

Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla OSP Wojkowice - Żychcice
Przedmiot zamówienia ma być zgodny z obowiązującymi normami i przepisami, a w szczególności:
1) Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2020 r., poz. 1517) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy – tj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 2022 z póżn. zm.) w tym § 25 i następne oraz innymi przepisami wykonawczymi.
2) Pojazd winien spełniać wszelkie wymogi przepisów dopuszczających go do ruchu poza granicami Polski.
3) W dniu odbioru faktycznego należy przedstawić właściwe zaświadczenie o przeprowadzonych badaniach technicznych dla pojazdów specjalnych.
4) Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2020, poz. 3, z późn. zm.).
5) Samochód oznakowany logotypami instytucji finansujących zakup pojazdu a także Herbami Jednostki i Miasta.
6) Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa
o ruchu drogowym. Pojazd musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN 1846-2 lub równoważne.
7) Pojazd wykonany zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 459/2012 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6)
8) Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie później niż 2019 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający ubiega się o dofinansowanie zamówienia ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. W przypadku gdy przedmiotowe środki nie zostaną przyznane, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy.
Gwarancja na dostarczony samochód: zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednakże nie mniej niż 24 miesiące.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Sobieskiego -
Wojkowice 42-580
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Gmina Wojkowice
ul. Sobieskiego -
Wojkowice 42-580
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in