Dostawa prasy krajowej i zagranicznej w wersji papierowej i elektronicznej dla Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego w roku 2021

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dzienników, tygodników, miesięczników i innych periodyków tematycznych w 2021 roku dla Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego wg czterech części:
część I – Prasa krajowa w wersji papierowej;
część II – Prasa krajowa w wersji elektronicznej;
część III – Prasa zagraniczna w wersji papierowej;
część IV – Prasa zagraniczna w wersji elektronicznej.

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową oraz ma obowiązek:
w części I - dostarczać przedmiot zamówienia w zafoliowanych pakietach, opatrzonych nadrukiem z nazwą odbiorcy (zgodnie z otrzymanym rozdzielnikiem) w dniu jego wydania między godziną 6.30-8.15 do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Warszawy;
w części II i IV - zapewnić dostęp do wydań w wersji elektronicznej, w dniu jego wydania najpóźniej od godz. 6.30;
w części III - dostarczać przedmiot zamówienia w zafoliowanych pakietach, opatrzonych nadrukiem z nazwą odbiorcy (zgodnie z otrzymanym rozdzielnikiem) w dniu jego dostawy do Polski do godz. 14.00 do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Warszawy.
3. W części I i III: zawartość, opis pakietów prasy w wersji papierowej wraz z adresem dostawy będą wykonane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego przekazanymi po podpisaniu umowy. Przez ”pakiet” należy rozumieć zestaw tytułów dla jednego odbiorcy wymienionego w rozdzielniku dostarczanej prasy. Wykonawca załączy do codziennej przesyłki prasy w wersji papierowej specyfikację dostarczonych w tym dniu dzienników i czasopism zawierającą ich tytuły, liczbę i numer nadania.
4. W części II i IV: Wykonawca udzieli licencji Zamawiającemu na korzystanie z oprogramowania komputerowego służącego pobieraniu z serwerów wykonawcy i odczytywaniu elektronicznych wydań dzienników i czasopism. Zamawiający po podpisaniu umów otrzyma od Wykonawcy login (identyfikator) oraz hasła umożliwiające dostęp do prasy w wersji elektronicznej.
5. Dostarczanie prasy odbywać się będzie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (czasopisma datowane od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.). Wykonawca będzie dostarczał prasę własnym transportem, na własny koszt i ryzyko.
6. Zamawiający w trakcie trwania umowy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z niektórych tytułów prasowych. Uprawnienie to może być wykonane do dnia 31 grudnia 2021 r. Zakres zamówienia może być pomniejszony: do 30% wartości brutto zamówienia na prasę krajową i zagraniczną w wersji papierowej; do 50% wartości brutto zamówienia na prasę krajową i zagraniczną w wersji elektronicznej, bez prawa zgłaszania przez Wykonawcę roszczeń z tego tytułu. Zmniejszenie zakresu zamówienia skutkuje odpowiednim zmniejszeniem maksymalnej kwoty wynagrodzenia.
7. Miejsce realizacji zamówienia:
Część I i III Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zafoliowanych pakietów do: a) Pałacu Prezydenckiego, ul. Krakowskie Przedmieście 46/48, Warszawa - wejście nr 2 (biuro przepustek), wejście nr 7; b) Kancelarii Prezydenta RP, ul. Wiejska 10, Warszawa (wejście „A”); c) Archiwum Prezydenta RP, ul. Augustówka 6, Warszawa; d) Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ul. Karowa 10, Warszawa.
8. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie do 31.12.2021 r. w części I, II, III i IV, na podstawie art. 34 ust 5 ustawy Pzp, polegającego na zwiększeniu liczby realizowanych dostaw, w ramach, którego zakłada, że: a) szacowana wartość prawa opcji wynosi 50% wynagrodzenia ofertowego Wykonawcy, b) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach i terminach jak zamówienie podstawowe, c) ceny jednostkowe prawa opcji będą tożsame z zamówieniem podstawowym, określone w Formularzu cenowym dołączonym do oferty złożonej przez Wykonawcę, d) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 12:00


» Location

Wiejska 10
Warszawa 00-902
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Books, magazines, educational publications

» Buyer data

Kancelaria Prezydenta RP
Wiejska 10
Warszawa 00-902
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in