Roboty remontowe na przepustach uszkodzonych w wyniku powodzi w czerwcu br. w miejscowości Opacie, Warzyce i Zimna Woda

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Roboty remontowe na przepustach uszkodzonych w wyniku powodzi w czerwcu br. w miejscowości Opacie, Warzyce i Zimna Woda, w tym:
- Remont przepustu w ciągu drogi gminnej Nr 113301R Opacie – Dąbrówka w km 2+046 w m.
Opacie;
- Remont przepustu w ciągu drogi gminnej Nr 113348R Warzyce Zapłocia w m. Warzyce;
- Remont przepustu w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. 283 w m. Zimna Woda.
1. W ramach realizacji w/w zadania planowane są do wykonania następujące roboty:
- roboty ziemne związane z rozbiórką uszkodzonych przepustów ø1000 mm;
- wymiana rur ø1000 mm betonowych na ø1000 mm PRAGMA;
- ułożenie koszy kamiennych do zabezpieczenia wylotu przepustu ø1000 mm;
- montaż nowych ścianek czołowych;
- uzupełnienie ziemią rozebranych przez wodę skarp.
2. Szczegółowy zakres robót określają: przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót będące załącznikami do SIWZ (zał. nr 1, 2, 3,4).
3. Jeżeli pomimo starań Zamawiającego, w tekście dokumentacji pojawią się jakiekolwiek nazwy, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt, należy traktować to jako rozwiązanie przykładowe z możliwością zastosowania rozwiązania równoważnego.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w przedmiarze robót. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli zostały zawarte w projekcie umowy (zał. nr 9).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Słowackiego 4
Jasło 38-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Jasło
ul. Słowackiego 4
Jasło 38-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in