„Budowa hali magazynowej na szkółce kontenerowej w Skierdach”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali magazynowej na szkółce kontenerowej w Skierdach.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest dz. nr ew. 169 w obrębie Rajszew, gm. Jabłonna.
Powierzchnia użytkowa 552.00 m2
Powierzchnia zabudowy 640.20 m2
Kubatura brutto 3007.62 m3

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) poprzez zamieszczenie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, materiały (wyroby) i urządzenia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, w odniesieniu do materiałów (wyrobów) i urządzeń wskazanych z nazwy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (wyrobów) i urządzeń równoważnych, tj. o jakości nie gorszej niż opisana w dokumentacji i STWIORB. Ponadto Zamawiający, w przypadku gdy w przedmiotowych opracowaniach zostały wskazane normy, aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, za wyjątkiem Polskich Norm przenoszących normy europejskie oraz norm innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Urządzenia i materiały równoważne, a także (w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego) normy, aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia muszą być wymienione w ofercie z nazwy. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) lub urządzenie, lub zaproponowane rozwiązanie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) lub urządzenia, lub zaproponowane rozwiązania do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Wiejska 20
Jabłonna 05-110
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Nadleśnictwo Jabłonna
ul. Wiejska 20
Jabłonna 05-110
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in