„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY WODYNIE”.

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
1) Gmina Wodynie i jednostki wymienione w zał. nr 1 do SIWZ zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY WODYNIE”.
Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów przez poszczególne Gminy i ich jednostki organizacyjne zawarte zostały w zał. nr 1 i 4.1 do SIWZ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowe) oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo.
2. Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w zał. nr 1 do SIWZ:
1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynosi 780 870,00 kWh.
2) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 1 do projektu umowy (zał. nr 4 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.
3. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się dla większości punktów poboru po raz kolejny. Szczegółowe informacje zawarte zostały w zał. nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 10:00


» Location

Siedlecka 43
Wodynie 08-117
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products
  • Electricity and heat

» Buyer data

Wójt Gminy Wodynie
Siedlecka 43
Wodynie 08-117
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Fuels category published on OnePlace in last 10 days.