Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lesku

» Notice description

1Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lesku zlokalizowanego na działce nr ew. 1391/37 przy ul. Przemysłowej w Lesku. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części obejmujące swym zakresem:
Część 1: „ Dostawa kontenerów i pojemników na odpady do Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., 38-600 Lesko, ul. Przemysłowa 11, w tym dostawa:
1. 10 szt pojemników 1100 l kolor niebieski na papier
2. 10 szt pojemników 1100 l kolor brązowy na bioodpady
3. 10 szt pojemników o pojemności 1,5 m3 koloru zielonego na szkło kolorowe
4. 10 szt pojemników o pojemności 1,5 m3 koloru białego na szkło bezbarwne
5. 10 szt pojemników o pojemności 1,5 m3 typu siatkowego na odpady
6. 10 szt pojemników o pojemności 110 l w wykonaniu metalowym
7. 10 szt pojemników o pojemności 1100 l kolor dowolny
Część 2: „Dostawa belownicy wielokomorowej do różnych rodzajów odpadów wraz z montażem do Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., 38-600 Lesko, ul. Przemysłowa 11.
Część 3: „Dostawa narzędzi i wyposażenia warsztatowego do Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., 38-600 Lesko, ul. Przemysłowa 11” w tym dostawa:
1. 1 szt – wyrzynarki akumulatorowej z 2 szt akumulatorów o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1B
2. 1 szt – zestawu szlifierki kątowej akumulatorowej i młotowiertarki akumulatorowej z 4 szt akumulatorów o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1B,
3. 1 szt – wiertarko-wkrętarki akumulatorowej z 2 szt akumulatorów o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1B
4. 1 szt – wiertarko-wkrętarki akumulatorowej z 2 szt akumulatorów oraz ładowarką o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1B
5. 1 szt – akumulatorowej ręcznej pilarki tarczowej 165 mm z 2 szt akumulatorów i ładowarką
6. 1 szt – stół warsztatowy o wymiarach 1500mmx780mmx830mm
7. 1 szt – wózek narzędziowy 16-sto szufladowy z wyposażeniem ( co najmniej 447 elementów)
8. 1 szt – zestaw narzędzi ze stali chromowo-wanadowej (co najmniej 127 elementów w walizce)
9. 1 szt – imadło 100 mm z podstawą obrotową
10. 1 szt – zestaw frezów do drewna ( co najmniej 35 elementów)
11. 1 szt – podnośnik hydrauliczny 2 t
12. 1 szt – wiertarka bez udaru
2. Miejsce realizacji zamówienia: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lesku, ul. Przemysłowa.
3. Wszelkie nazwy własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają minimalny dopuszczalny standard jakości przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych tj. zaproponowanie produktów, które posiadają nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, użytkowe, od produktów wskazanych przez Zamawiającego, o walorach nie gorszych niż opisane w SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany wykazać że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego - załączając do oferty opis równoważnego produktu/przedmiotu.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego (pochodzącego z bieżącej produkcji) i spełniającego wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm europejskich (UE). 5. Zamawiający informuje, iż na każdym etapie postępowania Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedstawienia w/w dokumentów w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki określone w SIWZ. 6. Zamawiający pod pojęciem "dostawa" rozumie sprzedaż, dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, jego rozładunku oraz jego wniesienia i montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w czasie i miejscu ustalonym z upoważnionym przez Zamawiającego pracownikiem. 7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę przedmiotu umowy. 8. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do skontaktowania się z Zamawiającym w celu uściślenia szczegółów.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.10.2020 | 10:00


» Location

Przemysłowa 11
Lesko 38-600
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Industrial packaging

» Buyer data

LESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP Z O.O.
Przemysłowa 11
Lesko 38-600
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in