PRZEBUDOWA UL. ROLNICZEJ W CIĄGU TERENÓW PKP – POPRAWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ORAZ BUDOWA NOWYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH

» Notice description

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
W ramach realizacji zadania zostaną wykonane:
1. roboty drogowe:
1.1. rozbiórkowe i przygotowawcze:
 roboty pomiarowe (geodezyjne)
 frezowanie nawierzchni asfaltowej
 rozebranie znaków drogowych
 roboty ziemne
1.2. nawierzchnie ul. Rolniczej – kategoria ruchu KR3:
 warstwa stabilizująca
 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie
 warstwa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16W
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
 warstwa ścieralna SMA 11S
1.3. chodniki kol. szary
 warstwa stabilizująca
 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie
 podsypka cementowo - piaskowa
 warstwa ścieralna kostka betonowa szara (8 cm)
1.4. krawężniki, obrzeża i przepusty
 krawężnik betonowy na ławie betonowej z oporem
 obrzeża betonowe
1.5. ścieżka rowerowa
 warstwa stabilizująca
 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie
 podsypka cementowo - piaskowa
 warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej kolor czerwony
1.6. roboty kolejowe
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie
 nawierzchnia z płyt żelbetowych typu CBP
 nawierzchnia z płyt żelbetowych typu WPS
1.7. oznakowanie pionowe
1.8. oznakowanie poziome grubowarstwowe gładkie.
2. Nasadzenia – zieleń
2.1. sianie i pielęgnacja trawników
3. Dodatkowe wymagania:
 Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ciągły ruch pojazdów.
 Poinformować mieszkańców i użytkowników ulic Rolniczej na odcinkach prowadzonych robót budowlanych o rozpoczęciu i planowanym zakończeniu robót drogowych (przede wszystkim PKP).
 Zapewnić pełną obsługę geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą włącznie,
 Przeprowadzić niezbędne badania wynikające z przepisów i prawa budowlanego.
 Przeprowadzić wizję stanu technicznego trakcji elektrycznej znajdującej się w strefie oddziaływania robót. Wymagane jest wykonanie dokumentacji fotograficznej
(po przekazaniu placu budowy, przed przystąpieniem do realizacji robót) – wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach przekazanych mu przez zamawiającego,
 zgłosić rozpoczęcie prac do odpowiednich jednostek – gestorów sieci, celem poinformowania o ww. robotach i czasie ich trwania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa – CZĘŚĆ II SIWZ.
4. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. roboty drogowe (nawierzchnie bitumiczne, roboty brukarskie).
5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności wykonywane
na rzecz wykonawca jak i podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia,
w szczególności: czynności związana z wykonaniem robót konstrukcyjnych drogi – bitumiczne, roboty brukarskie, układanie krawężników i podbudowy.
5.1. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę:
W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
5.1.1. osoby zaangażowane do wykonania robót będą nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zatrudniły oraz posiadały dokumenty pozwalające na ich identyfikację
5.1.2. wykonawca ma obowiązek przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego poniżej wskazane dowody:
 listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (oświadczenie), zaangażowanych do wykonywania ww. czynności na terenie budowy – przed ich przystąpieniem do tych czynności. Lista/y osób powinna zawierać w szczególności: dokładne określenie wykonawcy/podwykonawcy, datę złożenia, czynności wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imiona i nazwiska tych osób, rodzaj umowy o pracę
i wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
 wyjaśnienia w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę wykonujących ww. czynności;
 oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu
i dokonywania ich oceny – na wezwanie inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym umowy o pracę pracowników wskazanych na ww. listach
wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków (jeżeli został sporządzony) w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Umowa/y powinny być poddane pseudoanonimizacji w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania;
5.2. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę:
W przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności lub uniemożliwienia kontroli tego wymogu – za każdy taki przypadek zamawiający przewiduje karę umowną lub w wysokości 5 000,00 zł.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 09:00


» Location

Pasaż Karola Rudowskiego 10
Piotrków Trybunalski 97-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10
Piotrków Trybunalski 97-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in