Sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji i kontrastów na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji i kontrastów na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. o.o. w Żarach w podziale na dziewięć zadań /części w ilościach i asortymencie zgodnie z załącznikami od nr 1.1. do nr 1;

Zadanie nr 1 – Dezynfekcja rąk, skóry i błon śluzowych oraz pielęgnacja dłoni,
Zadanie nr 2 – Środki do pielęgnacji dłoni,
Zadanie nr 3 – Dezynfekcja rąk, skóry i błon śluzowych,
Zadanie nr 4 – Dezynfekcja rąk, skóry i błon śluzowych,
Zadanie nr 5 – Dezynfekcja powierzchni,
Zadanie nr 6 – Dezynfekcja narzędzi,
Zadanie nr 7 – Dezynfekcja skóry,
Zadanie nr 8 – Środki kontrastowe,
Zadanie nr 9 – Środki kontrastowe.
Zaoferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne winny być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie 93/42/EWG oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 poz.186 ze zm.).
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania się przez Wykonawcę dokumentem dopuszczającym oferowany wyrób medyczny do obrotu, czyli Deklarację zgodności CE. W/w dokumenty zostaną przekazane na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania wezwania.
2. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
3. Szczegółowy asortyment, ilości oraz minimalne wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia określają Rozdział II Załączniki nr 1.1 – 1.9 – formularz asortymentowo-cenowy.
4. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty dostawy, dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
5. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia prawidłowego przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
7. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Pszenna 2
Żary 68-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
ul. Pszenna 2
Żary 68-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in