Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Radziechowy w trzech sezonach zimowych, od dnia podpisania umowy/01.11.2020r. do 15.04.2023 r.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Radziechowy gminie Radziechowy – Wieprz.
Przedmiot zamówienia obejmuje również odśnieżanie chodników przy drogach gminnych, likwidację śliskości, postawienie siatek przeciwśniegowych zapewnionych przez Zamawiającego w sezonie zimowym i ich demontaż po zakończeniu sezonu zimowego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz uprzątnięcie pozostałości środka uszorstniającego po zakończeniu sezonu zimowego. Środek uszorstniający do posypywania dróg zapewnia Wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje dodatkowych rozliczeń z Wykonawcą w przypadku ewentualnego montażu i demontażu siatek przeciwśniegowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji.
Wykaz dróg do odśnieżania stanowi załącznik nr 11 do niniejszej Specyfikacji.

2. Wykonawca winien podać koszt jednostkowy wykonania usługi – Cenę za 1 godzinę odśnieżania dróg gminnych wraz z likwidacją śliskości przy prędkości pojazdu do 30 km/h. Zamawiający określa limit godzinowy dla poszczególnych sołectw wykonywania usługi za 100% zaoferowanej ceny. Limit godzinowy dotyczy jednego sezonu zimowego. W ramach limitu Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę za 100% podanej w ofercie ceny za 1 godzinę odśnieżania dróg gminnych wraz z likwidacją śliskości przy prędkości pojazdu do 30 km/h. Jeśli w danym sezonie zimowym limit godzin zostanie wyczerpany, Wykonawca zobowiązuje się do dalszego świadczenia usługi, przy założeniu, że cena za 1 godzinę odśnieżania dróg gminnych wraz z likwidacją śliskości przy prędkości pojazdu do 30 km/h będzie stanowiła 75% ceny za 1 godzinę odśnieżania dróg gminnych wraz z likwidacją śliskości przy prędkości pojazdu do 30 km/h podanej w ofercie.

Limity godzinowy, obowiązujący w ramach jednego sezonu zimowego:
RADZIECHOWY – 245 godzin

3. Wykonawca realizujący usługę odśnieżania zostanie wyposażony przez Zamawiającego w sprzęt satelitarny GPS.
Wykonawca zostanie rozliczony z czasu pracy, na podstawie raportów systemu GPS sporządzonych przez koordynatora gminnego na koniec każdego miesiąca, generowanych z systemu GPS. Zamawiający będzie płacił za faktycznie wykonaną usługę, według zaoferowanej ceny za 1 godzinę odśnieżania dróg gminnych wraz z likwidacją śliskości przy prędkości pojazdu do 30 km/h.

4. W przypadku, gdy świadczenie usługi przez jednego odśnieżającego, w trakcie jednego miesiąca nie osiągnie łącznego wynagrodzenia:
- w wysokości 2 800 zł brutto (w miesiącu kwietniu – 1 400 zł brutto), wtedy Zamawiający zapłaci osiągnięte wynagrodzenie oraz różnicę pomiędzy osiągniętym wynagrodzeniem a kwotą 2 800 zł brutto (w miesiącu kwietniu – 1 400 zł brutto)
W przypadku braku wykonywania usługi w danym miesiącu (okres bezśnieżny, bez likwidacji śliskości lub błota pośniegowego itp.), przez jednego odśnieżającego, Zamawiający zapłaci następujące kwoty za gotowość do wykonywania usługi:
- 2 800 zł brutto (w miesiącu kwietniu – 1 400 zł brutto)

5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca do realizacji Umowy na Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie zatrudnił pracowników – kierowców pługów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, zgodnie z oświadczeniem załączonym do oferty- FORMULARZ OFERTY – załącznik nr 2 do SIWZ,
6. Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu wykaz pracowników – kierowców pługów zatrudnionych do realizacji usługi.

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.


8. Informacje na temat podwykonawców:
a) W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, która zamierza im powierzyć, podania nazw firm podwykonawców (zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ).
b) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
c) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 09:00


» Location

Wieprz 700
Radziechowy 34-381
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Gmina Radziechowy - Wieprz
Wieprz 700
Radziechowy 34-381
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in