"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „ zaprojektuj – wybuduj” dla budowy świetlicy wiejskiej w Chlebowie wraz z zagospodarowaniem terenu”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie „zaprojektuj – wybuduj”, inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i budowie budowy świetlicy wiejskiej w Chlebowie wraz z zagospodarowaniem terenu według wymagań szczegółowo określonych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym – zwanym dalej PFU (załącznik nr 8 do SIWZ).
W zakresie przedmiotu zamówienia należy wykonać:
a) wielobranżową dokumentację budowlaną i wykonawczą budynku (w szczególności projekt architektoniczno – budowlany),
b) projekt konstrukcji, projekty wszystkich instalacji wewnętrznych, projekt zagospodarowania terenu, projekty przyłączy i innych elementów uzbrojenia – w zakresie zależnym od wydanych Warunków Technicznych przyłączenia do sieci i przedstawienie jej do zatwierdzenia Zamawiającemu,
UWAGA:
Zamawiający wymaga przedstawienia odrębnego opracowania "Opinia certyfikowanego instalatora instalacji odnawialnych źródeł energii, że wykonany projekt zapewnia zapewnienia pokrycie 100 % zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną z zaprojektowanych OZE lub inny dokument wystawiony przez osobę lub podmiot posiadający uprawnienia w tym zakresie."
c) uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia, opinie i pozwolenia wymagane przepisami prawa,
d) opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
e) uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę dla budowanego obiektu, dla którego będzie to wymagane, , dokonać niezbędnych zgłoszeń robót budowlanych,
f) uzyskać ewentualne dodatkowe zgody, pozwolenia, warunki techniczne i inne dokumenty–jeśli
w trakcie opracowania dokumentacji lub realizacji inwestycji stanie się to konieczne,
g) dokonać przejęcia i zorganizować placu budowy,
h) wykonać budowę infrastruktury podziemnej (przyłącza i inne elementy uzbrojenia),
i) wykonać niwelację gruntu,
j) zrealizować budowę ( na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej) budynku wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu co obejmuje m in.: budowę wszystkich niezbędnych sieci wewnętrznych i zewnętrznych oraz urządzeń im towarzyszących, budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowę, przebudowę ciągów pieszo - jezdnych, budowę/montaż obiektów małej architektury: ławki, kosze na śmieci (z uwzględnieniem segregacji), stojaki na rowery, oświetlenie zewnętrzne, wejścia do budynku, dojścia do budynku i miejsc postojowych, teren rekreacyjny , urządzenia zieleni, montaż ogrodzenia zewnętrznego z bramą wjazdową i dwiema furtkami,
k) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót;
l) uprzątnięcie terenu i likwidacja placu budowy.
2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w PFU.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Obrońców Pokoju 20
Gubin 66-620
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Gubin
ul. Obrońców Pokoju 20
Gubin 66-620
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in