Przebudowa drogi gminnej, ul Podlaskiej w miejscowości Karczew oraz utwardzenie terenu.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej, ul. Podlaskiej w miejscowości Karczew oraz utwardzenie terenu. Przebudowa realizowana jest w ramach zadania „Budowa parkingu przy ul. Podlaskiej na rzecz Osiedla nr 4”.
Zakres robót obejmuje m. in. wykonanie: 1) robót ziemnych (w tym rozbiórkę istniejących elementów drogowych); 2) chodnik z kostki betonowej o szerokości zmiennej od 2,0 m do 2,8 m o długości L=57,3 m; 3) zjazd z kostki betonowej o szerokości jezdni 5,0 m o długości L=6,7 m; 4) utwardzenie terenu z kostki betonowej o szerokości 5,0 m jezdnia manewrowa o długości L=57,3 m; 5) utwardzenie terenu z płyt betonowych typu EKO o szerokości 5,0 m o długości L=48,6 m dla szerokości 7,7 m o długości L=13,4 m, razem L=62 m; 6)istniejący wpust W1 należy wymienić na wpust żeliwny z wlewem bocznym, wpust W2 wyregulować do projektowanego poziomu drogi. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ; Dokumentacja projektowa; Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robót objętych zgłoszeniem; Przedmiar robót (przedmiar ma charakter pomocniczy) – stanowiące Załączniki Nr: 10, 11, 12, 13 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU) stanowiących Załącznik Nr 6 do SIWZ. Załączniki szczegółowo wymienione są w punkcie 26 SIWZ. Wyżej wymieniona dokumentacja jest załącznikiem do ogłoszenia o zamówieniu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.11.2020 | 12:00


» Location

ul. Warszawska 28
Karczew 05-480
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Karczew
ul. Warszawska 28
Karczew 05-480
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in