"Budowa sieci wodociągowej i budowa ogólnodostępnego zdroju wodnego (poidełka) na terenie przy ogródkach ROD "Jagoda" w Krasnymstawie"

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Budowę sieci wodociągowej z rur PE o długości ok 775,5m.;
2) Montaż hydrantów nadziemnych szt.5;
3) Montaż zdroju ulicznego z miską odpływową szt.1;
4) Przeprowadzenie podczas realizacji zamówienia badań archeologicznych w zakresie odpowiadającym zakresowi robót ziemnych po uzyskaniu przez Wykonawcę odrębnego pozwolenia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych (art. 36 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia
23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282).
2. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji (stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ) w skład której wchodzą :
- Projekt budowlany – Budowa sieci wodociągowej i budowa ogólnodostępnego zdroju wodnego (poidełka) na terenie przy ogródkach RO „Jagoda” w Krasnymstawie;
- Decyzja AB.6740.373.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji z dnia
8 października 2020 r.;
- Decyzja IN.II.5142.102.1.2020 na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru z dnia 8 lipca 2020 r.;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 11:00


» Location

Plac 3 Maja 29
Krasnystaw 22-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Krasnystaw
Plac 3 Maja 29
Krasnystaw 22-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in