Dostawa energii elektrycznej do obiektów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, usytuowanych w granicach administracyjnych województwa małopolskiego.
2. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami:
1) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 833), zwana dalej ,Prawem energetycznym" wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do umowy;
2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.) w szczególności ze standardami obsługi odbiorców;
3) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).
4) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.);
5) zgodnie z zasadami określonymi w koncesji Wykonawcy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 1A do SIWZ - Formularz cenowo-przedmiotowy oraz załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.
4. Przewidywane szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy wynosi 1.104.420 kWh. Szacunkowa ilość zamawianej energii ma charakter jedynie orientacyjny służący do porównania złożonych ofert, w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Rzeczywista ilość dostarczonej energii elektrycznej wynikać będzie z bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych, każdego punktu odbioru i może ulec zmniejszeniu jak i zwiększeniu w związku z rzeczywistym zużyciem energii elektrycznej. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobrane ilości.
5. Liczba punktów poboru energii elektrycznej może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, przy czym zmiana ta może wynikać w szczególności z włączenia przez Zamawiającego do umowy punktu poboru, z likwidacji punktu poboru, budowy nowych punktów poboru, zmiany stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie odbiorcy, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów. Dodanie nowych punktów poboru energii elektrycznej możliwe będzie wyłącznie w obrębie grup taryfowych wycenionych w ofercie Wykonawcy.
6. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby punktów poboru wymagać będzie wprowadzenia aneksu do umowy.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy i ceny określone w § 5 ust. 1 i 3 wzoru umowy mogą ulec zmianie wyłącznie w przypadkach określonych we wzorze umowy.
8. Ceny, o których mowa w § 5 ust. 3 wzoru umowy, obowiązują również dla nowo przyłączonych obiektów do siec elektroenergetycznej z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości punktów poboru energii zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy – załącznik nr 6 do SIWZ oraz z powyższych punktach 5 i 6.
9. Zamawiający informuje Wykonawców, że Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) jest firma „Tauron Dystrybucja” S.A. Wykonawca musi posiadać Generalna Umowę Dystrybucyjną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 10:30


» Location

Plac Matejki 13
Kraków 31-157
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Electricity and heat

» Buyer data

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Plac Matejki 13
Kraków 31-157
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in