Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice, gmina Rozdrażew

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice, gmina Rozdrażew .
1. Szczegółowy opis przedmiotu został określony w projekcie budowlanym, przedmiarze robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do specyfikacji.
2. Zamówienie obejmuje budowę:
1) kanalizacji sanitarnej, w tym:
- kanały grawitacyjne z rur PVC-U Ø 200 mm 1960 mb
- rurociągi tłoczne z rur PE: Ø125 mm 996 mb
- przykanaliki z rur PVC-U Ø 160 mm 338 mb/65 szt
- przepompownie ścieków PS2 Q=23,4m³/h N=22kW
Ø 2000 mm i h=3590 mm 1 szt

2) przebudowę sieci wodociągowej z rur PE: Ø160 mm 771 mb
Ø110 mm 1 406 mb
przyłącza Ø 40 mm 468 mb/65 szt
Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przywrócenia nawierzchni i terenu do stanu pierwotnego, zapewnienia obsługi geodezyjnej, obsługi archeologicznej, opracowania projektu organizacji ruchu drogowego, uzyskania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych oraz uiszczenia wszelkich związanych z tymi formalnościami opłat, wykonania na swój koszt wszystkich badań i prób, wykonania inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz.. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu wynik inspekcji kamerą rurociągów i przepompowni nagrany na płycie CD.

Dodatkowe informacje Zamawiającego
 Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć plac budowy zgodnie z przepisami ochrony ppoż. i bhp.
 Urządzenia i materiały, stosowane w realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego. Użycie z załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy.
 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji technicznej jeżeli materiały te charakteryzują parametry techniczne równe lub lepsze od wymienionych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia w celu zapoznania się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem przetargu oraz pozyskania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.11.2020 | 09:30


» Location

ul. Rynek 3
Rozdrażew 63-708
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Rozdrażew
ul. Rynek 3
Rozdrażew 63-708
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in