Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konina

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konin”.
1. Określenie przedmiotu zamówienia obejmuje:
A. Konserwacja sieci oświetleniowej obejmująca m.in. przewrócenie sprawności punktów świetlnych, regulacje montażu opraw i wysięgników oraz pionowanie słupów, regulacja zegarów astronomicznych, pomiary elektryczne, wymianę bezpieczników.
B. Remonty obejmujące m.in wymianę opraw oświetleniowych, wymianę słupów wraz
z fundamentami, naprawę oraz wymianę kabli, zegarów astronomicznych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniki nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 3 i 4 do SIWZ – Formularzu cenowym oraz dokumentacji projektowej obejmującej: Przedmiar robót – Załącznik nr 10 do SIWZ i Specyfikację techniczną – Załącznik nr 11 do SIWZ. Przedstawiony w przedmiarze zakres ilościowy robót jest szacunkowy.
W trakcie realizacji zadań zakres robót może ulec zmianom lub przesunięciom pomiędzy poszczególnymi robotami. Wykaz obiektów, na których będą prowadzone prace konserwacyjno remontowe zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

4. Wymagana gwarancja na wykonane prace na okres – minimalny termin 30.04.2023 r.

5. Wizja lokalna.
Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej i uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty.

6. Wymagania, o których mowa w art. 30 ust. 9 pkt. 1 ustawy Pzp.
Przedmiot zamówienia obejmuje usługi polegające na naprawie oświetlenia ulicznego tzn. przywrócenia do stanu pierwotnego. Sposób ich realizacji nie wymaga opisu w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.11.2020 | 10:45


» Location

Zakładowa 4
Konin 62-510
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
Zakładowa 4
Konin 62-510
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in