Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czyże,
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czyże;
2) wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych w worki do selektywnego gromadzenia odpadów;
3) objazdową zbiórkę następujących odpadów:
a) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
b) tekstyliów i odzieży,
c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zbierany w ramach zbiórki objazdowej winien być kompletny,
d) zużytych opon,
e) przeterminowanych chemikaliów oraz opakowań po chemikaliach, w tym opakowań po farbach, rozpuszczalnikach i olejach, opakowań po aerozolach, środkach ochrony roślin i nawozach,
f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne;
4) ustawienie odpowiedniego pojemnika na przeterminowane leki oraz odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków;
5) ustawienie odpowiedniego pojemnika na odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, a także odbiór i zagospodarowanie tych odpadów;
6) ustawienie pojemnika na zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe oraz odbiór i zagospodarowanie tych odpadów;
7) realizację aspektu środowiskowego - promocję selektywnej zbiórki odpadów tj.: przeprowadzenie wśród mieszkańców gminy Czyże akcji informacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności systemu segregacji odpadów oraz działań edukacyjnych - prelekcji połączonej z konkursem ekologicznym dla dzieci w szkole podstawowej, dotyczących prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Zamawiający dopuszcza alternatywne formy przeprowadzenia działań edukacyjnych w szkole. Realizacja zobowiązania będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na podstawie przepisów szczególnych (m.in. dotyczących szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca może przeprowadzić prelekcje z wykorzystaniem technologii informatycznych.
3. Wykonawca odbierający odpady komunalne jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z zachowaniem zasady bliskości, o której mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.). oraz zagospodarowania odebranych odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, wynikającą z obowiązujących przepisów prawa oraz w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego zużycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) realizujących zadania związane z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (zarządzanie transportem) oraz nadzorowaniem jakości wykonywanych prac,
2) wykonujących bezpośrednio odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości (tj. kierujących pojazdami do odbioru odpadów, obsługujących śmieciarkę).
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający m.in.:
1) standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska;
2) obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji w zakresie działalności objętej zamówieniem; 3) szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów, stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 10:00


» Location

Czyże 98
Czyże 17-207
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Czyże
Czyże 98
Czyże 17-207
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in