Przebudowa drogi gminnej Nr 101705L w Turowie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 101705L w Turowie na odcinku od km 0+000 do km 1+153 o długości 1153 mb., obejmująca wykonanie robót przygotowawczych (prace pomiarowe, frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, demontaż znaków), wyrównanie i wzmocnienie podbudowy betonem asfaltowym, ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego, oznakowanie drogi, wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego.
Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w:
• dokumentacji projektowej (załącznik nr 8 do SIWZ),
• przedmiarze robót (załącznik nr 9 do SIWZ),
• specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 10 do SIWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.10.2020 | 10:00


» Location

Lubelska 5
Kąkolewnica 21-302
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Kąkolewnica
Lubelska 5
Kąkolewnica 21-302
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in