Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynków komunalnych, Pl. Karola Miarki 3 i 4, Zbrosławice

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie oczyszczalni ścieków dla dwóch budynków komunalnych, zlokalizowanych przy Placu Karola Miarki 3 i 4 w Zbrosławicach, na działkach nr 1132/40 i 584/142. Oczyszczalnia ścieków służyć będzie do odprowadzania ścieków bytowo - gospodarczych
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. roboty budowlane związane z montażem instalacji oczyszczalni ścieków, podłączeniem zasilania elektrycznego do oczyszczalni ścieków, wykonaniem ogrodzenia, uporządkowaniem terenu.
Inwestycja obejmuje ponadto:
- wykonanie badań szczelności systemu;
- rozruch technologiczny instalacji;
- wykonanie badań analitycznych stwierdzających poprawne działanie przydomowych oczyszczalni ścieków po dokonaniu rozruchu technologicznego;
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych wraz z dokonaniem zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach (Geodeta Powiatowy).

Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12566-3+A2 lub nowszej oraz oznakowane muszą być znakiem CE.

Na wykonawcy spoczywa obowiązek i koszty zlecenia nadzoru właścicielowi sieci w trakcie wykonywania robót w obrębie lub na sieci w przypadku wystąpienia ewentualnej kolizji. Wykonawca przedłoży protokoły odbioru robót spisane z właścicielem sieci w obrębie których lub na których wykonał roboty.

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać geodezyjną dokumentację powykonawczą a roboty prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Szczegółowy zakres robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną (Załączniki nr 6, 7 i 8 do SIWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Oświęcimska 2
Zbrosławice 42-674
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Zbrosławice
ul. Oświęcimska 2
Zbrosławice 42-674
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in