Dostawa energii elektrycznej do obiektów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
(CPV – 09300000-2)
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2, 2a do SIWZ.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych
4. Dostawa energii elektrycznej odbędzie się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.
5. Standardy jakościowe przedmiotu zamówienia określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623).
6. Wykonawca musi mieć zawartą oraz obowiązującą umowę, tj. tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD), na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego.
7. Dostawca energii zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy ważnej umowy z OSD umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD właściwym dla obiektów Zamawiającego
8. Podana szacunkowa ilość energii elektrycznej w opisie przedmiotu zamówienia ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania przez Zamawiającego innej niż przewidywana ilości energii. Ewentualna zmiana szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużyta ilość energii wg określonych cen w ofercie.
9. Zamawiający wymaga by: wybrany w drodze niniejszego postępowania wykonawca w terminie określonym w procedurze zmiany sprzedawcy energii elektrycznej złożył odpowiedni wniosek dotyczący takiej zmiany.
10. Zamawiający ma obecnie umowę na dystrybucję energii elektrycznej zawartą na czas określony do 31.10.2020 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

00-968 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze
  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się