Opracowanie ekspertyzy wpływu na KSE przyłączenia do sieci średniego napięcia projektowanej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 10MW zlokalizowanej w miejscowości Szczucin