dostawa materiałów biurowych i innych dla SPZOZ w Sanoku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup materiałów biurowych, akcesoriów telefonicznych i innych wraz z ich dostarczeniem na koszt i ryzyko Wykonawcy do Magazynu SPZOZ w Sanoku, zgodnie z częścią V SIWZ” Opis części zamówienia”
Wspólny słownik zamówień CPV:
CPV– 30.19.00.00-7 – materiały biurowe
CPV - 32.58.12.10-4 - materiały eksploatacyjne do faxów

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.
Przedmiotowe dostawy będą realizowana przez okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.
Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. innych niż wskazane w SIWZ w załączniku nr 2 do siwz pod warunkiem, że zaproponowane zamienniki będą równoważne pod względem parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. . Artykuł równoważny musi posiadać porównywalne (tj. takie same lub wyższe) cechy użytkowe (np. skuteczność działania, wydajność) oraz cechy fizyko - chemiczne (np. konsystencja, zapach, skład chemiczny itp.) jak odpowiedni artykuł wzorcowy w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w szczególności wykazania przez Wykonawcę, iż wyrób przez niego zaproponowany jest istotnie równoważny z wymaganym przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca zaoferuje 60 dniowy termin płatności od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT oraz zaoferuje okres niezmienności cen przez okres obowiązywania umowy.
Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. 800-lecia 26
Sanok 38-500
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. 800-lecia 26
Sanok 38-500
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się