Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 przy ul. Sobańskiego 86 w Katowicach - Etap VIII b

» Opis zapytania

I.-Zakres prac obejmuje roboty ogólnobudowlane związane z termomodernizacją budynku szkolno-przedszkolnego. Szczegółowy zakres prac został określony w pkt.12.2) SIWZ oraz w warunkach prowadzenia robót (zał. nr 3), wzorze umowy (zał.nr 4), przedmiarze robót (zał.nr 5 do SIWZ), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zał. nr 6 do SIWZ), dok. tech. (zał.nr 7). II.-Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób - art. 29 ust.3a ustawy- zamawiający uzna warunek za spełniony gdy wykonawca złoży oświadczenie o zatrudnieniu zgodn. z opisem w pkt 12.7) SIWZ. III. Dostępność dla osób niepełnosprawnych: zgodnie z opisem w pkt 12.8) SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.10.2020 | 08:30


» Lokalizacja

40-098 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Katowice
Młyńska 4
40-098 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się