Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Rogowo

» Opis zapytania

1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do jednostek organizacyjnych w Gminie Rogowo tj.:
1) Stołówka w Szkole Podstawowej w Sosnowie, Sosnowo 31; 87-515 Rogowo
2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rogowie, Rogowo 38, 87-515 Rogowo.
2. Lista produktów wraz z szacowanymi ilościami znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ. Dokument Exel został podzielony na 8 zakładek.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, Wykonawca może złożyć ofertę na jeden bądź wszystkie pakiety.
4. Zamówienie składa się z 3 (trzech) pakietów.
5. Wykonawca może składać ofertę na DANY PAKIET. Pod pojęciem PAKIETU Zamawiający ma na myśli STOŁÓWKĘ + PRZEDSZKOLE. Oferta, która zostanie złożona tylko na Stołówkę, bądź na Przedszkole zostanie odrzucona.
6. Artykuły spożywcze muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu ofertowo-cenowym lub w opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego.
7. Dostawa artykułów spożywczych obejmuje załadunek, transport i rozładunek dostarczanych artykułów do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie w Stołówce w Sosnowie oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rogowie. Koszty i ryzyko transportu ponosi Wykonawca.
8. Podane w załącznikach wskazanych w ust. 2 ilości produktów w poszczególnych częściach są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości dostarczanych artykułów spożywczych może wynikać z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, np. zmniejszenia liczby żywionych osób w wyniku absencji i nie może stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw.
9. Zamawiający zastrzega sobie również prawo zmian ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami w ramach danej części zamówienia.
10. Rozliczenie finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie ilości i rodzaju faktycznie dostarczonych do Zamawiającego produktów spożywczych i ich cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowo-cenowym odpowiednio dla części zamówienia.
11. W czasie trwania sprzedaży promocyjnej artykułów objętych ofertą przetargową Wykonawca zobowiązany jest do sprzedawania Zamawiającemu tych artykułów po cenach promocyjnych, jeżeli są niższe od przetargowych przez cały okres trwania promocji
12. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:
 Posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty,
 Posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia,
 Posiadać odpowiedni system przewożenia towarów – zachowanie rozdzielności transportu,
 Posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu,
 Muszą odpowiadać normom jakościowym a w przypadku warzyw i owoców świeżych muszą być klasy I, którą określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady Europy (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.
13. Transport oferowanych artykułów spożywczych musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz.594 z póź. zm.) Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na każde żądanie Zamawiającego.
14. Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2016, poz. 1154).
15. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach.
17. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych produktów i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych. Wymiana na towar pełnowartościowy dokonana zostanie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 3 godziny od telefonicznego lub osobistego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.
18. W przypadku towarów posiadających nazwy towarowe ma zastosowanie zapis „lub równoważny” (zgodnie z art. 29 ust.3 Pzp), gdy przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Zamawiający może w opisie przedmiotu zamówienia zastosować znaki towarowe wraz z zapisem „lub równoważny”.
19. Zamawiający dopuszcza przyjęcie innych, równoważnych artykułów spożywczych niż podane w formularzu ofertowo-cenowym, przy czym równoważne oznacza: zastosowanie artykułów spożywczych mających skład surowcowy przyjęty w produktach spożywczych, wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja, itp., posiadanie cech jakościowych (normy polskie, dopuszczone do stosowania gastronomicznego środki konserwujące i barwiące, itp.) oraz walory spożywcze (smak, skład, zapach, barwa, itp.) nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego w formularzu ofertowo-cenowym. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisanych w formularzu ofertowo-cenowym jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez zamawiającego poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w dołączonym do formularza ofertowego - formularzu ofertowo-cenowym.
W tym wypadku wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem tzw. "równoważności" artykułów żywnościowych wskazanych w formularzu ofertowo-cenowym spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczone przez niego artykuły spełniają takie same wymagania jak produkty określone przez zamawiającego dotyczące składu produktu, jego jakości, trwałości, itp. parametrów.
20. Pozostałe wymagania:
1) Dostarczane w każdej z części produkty spełniać muszą prawem określone wymogi dla tych produktów w tym wymogi zdrowotne.
2) Materiał opakowaniowy winny być dopuszczony do kontaktu z żywnością. Każdy asortyment produktów musi być dostarczony w oddzielnym pojemniku.
3) Produkty w puszkach winny być wyposażone w elementy do otwierania ręcznego, bez pomocy otwieracza mechanicznego.
4) Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku / klasy.
5) Produkty oznakowane mają być zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29 ze zm.), tzn. muszą zawierać: nazwę, wykaz i ilość składników lub kategorii składników, zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, firmę i adres producenta lub przedsiębiorcy paczkującego środek spożywczy, nazwę i adres producenta.
21. Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości, zgodnie z opisanymi wyżej wymaganiami, oraz będą dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu, z zastrzeżeniem, iż: pieczywo wyprodukowane będzie w dobie dostawy; ryby i mrożonki będą posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od dostawy; jaja konsumpcyjne nie będą starsze niż 7 dni od daty pakowania; warzywa i owoce świeże cechować się będą regularnym kształtem właściwym dla danej odmiany, będą wolne od szkodników, zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń, oznak wyrastania korzenia w pęd nasienny, brakiem oznak więdnięcia, wyschnięcia czy gnicia; mięso i wędliny będą produktami świeżymi, z terminem przydatności do spożycia nie krótszym niż 5 dni od dostawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Rogowo 51
Rogowo 87-515
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Alkohole i produkty tytoniowe
 • Dania gotowe i specjalne produkty odżywcze
 • Grzyby
 • Kawa, herbata, napary
 • Mięso, drób, ryby i owoce morza
 • Nabiał
 • Napoje
 • Pieczywo
 • Produkty skrobiowe
 • Produkty spożywcze dla zwierząt
 • Przetwory owocowe i warzywne
 • Przetwory tłuszczowe
 • Przyprawy i dodatki do dań
 • Słodycze i przekąski

» Dane nabywcy

Gmina Rogowo
Rogowo 51
Rogowo 87-515
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się