Dostawa: POMPA KWASU MB 25-140 B20G 2,2 kW 230/400V Z SILNIKIEM szt. 1

» Opis zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem maksymalnych upustów cenowych w kolejnej rundzie postępowania na dostawę:

POMPA KWASU MB 25-140 B20G 2,2 kW 230/400V Z SILNIKIEM szt. 1
(JESCO KS11485 PP EPDM)

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert na produkt równoważny.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w walucie obcej : EUR jednakże w takim wypadku, w celu porównania wartości ofert, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN wg kursu średniego waluty obcej w NBP z dnia 22.09.2020r Tabela A kursów średnich walut obcych nr 185/A/NBP/2020.
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyn TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III-Elektrownia II, ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno wg INCOTERMS 2020
- termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment).
- towar musi być fabrycznie nowy.


Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

2. Na platformie zakupowej należy podać cenę jednostkową netto towaru, oferowany termin realizacji dostawy, okres udzielonej gwarancji oraz numer rachunku bankowego, na który dokonana zostanie płatność(zamieszczony na tzw. białej liście podatników VAT).
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana na podstawie kryterium: cena - 100%.

3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

5. W zakładce "Dokumenty" znajduje się zdjęcie tabliczki znamionowej.

6.Zastrzeżenia Zamawiającego:
6.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
6.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie kolejnej rundy zapytania RFX.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Armatura

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się