Dostawa licencji oraz praw do wsparcia producenta dla oprogramowania antywirusowego

» Opis zapytania

3.2. Przedmiotem zamówienia jest:
3.2.1 W celu zapewnienia ochrony antywirusowej dla stacji roboczych W ramach zamówienia podstawowego:
1) dostarczenie/udzielenie Zamawiającemu licencji na oprogramowanie antywirusowe dla posiadanych przez niego stacji roboczych w ilości 4560,
2) zapewnienie wsparcia technicznego w tym wsparcia producenta przez okres trwania umowy,
3) świadczenie konsultacji technicznych oraz pomocy przy konfiguracji urządzeń objętych wsparciem,
4) przeprowadzenie procesu migracji oprogramowania, które posiada Zamawiający do nowo zakupionego, jeśli pochodzi od innego producenta
5) dostawa voucherów na szkolenie (ważnych co najmniej do 31.12.2021r.) uprawniających dwóch pracowników wskazanych przez Zamawiającego.
3.2.2 Przedmiotem umowy objętym prawem opcji jest:
1) dostarczenie/udzielenie Zamawiającemu licencji na oprogramowanie antywirusowe dla nowych (sukcesywnie zwiększanych) stacji roboczych w ilości 1000,
2) zapewnieniu wsparcia technicznego w tym przez okres trwania umowy,
3) świadczeniu konsultacji technicznych oraz pomocy przy konfiguracji urządzeń objętych wsparciem,
4) przeprowadzenia procesu migracji oprogramowania, które posiada Zamawiający do nowo zakupionego, jeśli pochodzi od innego producenta
3.2.3 Licencje w ramach prawa opcji zamawiane będą w paczkach po 10 szt. każda. Prawo opcji będzie realizowane na podstawie zlecenia Zamawiającego do końca trwania okresu realizacji umowy albo do wyczerpania puli 1000 licencji.
3.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie, że zamówienie określane jako „prawo opcji” jest uprawnieniem a nie zobowiązaniem zamawiającego. Wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji uzależnione jest od faktycznych potrzeb zamawiającego i jego możliwości finansowych. Brak wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie prawa opcji nie rodzi żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.
3.4. Oprogramowanie musi spełniać wymagania norm NATO stawianych dla oprogramowania wykorzystywanego w Centrach Zarządzania Kryzysowego (klient CUI).
3.5. Zamawiający informuje, że posiada licencje na oprogramowanie ESET Endpoint Security
Jednocześnie Zamawiający dopuszcza dostawę innego równoważnego oprogramowania antywirusowego. Oprogramowanie równoważne powinno spełniać warunki wskazane w w SIWZ (w tym w projekcie umowy), a także, współdziałać z posiadaną infrastrukturą techniczną Zamawiającego, posiadanym i używanym przez Zamawiającego oprogramowaniem, niewymagającym od Zamawiającego dokonywania żadnych zmian w posiadanej infrastrukturze informatycznej Zamawiającego i współdziałającym oprogramowaniu.
3.6. Równoważność
3.6.1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę produktów i usług równoważnych - zgodne z zapisami określonymi w niniejszej SIWZ oraz na warunkach określonych w projekcie umowy.
3.6.2. W przypadku odwołania się przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia do znaku towarowego, patentu, źródła pochodzenia, przyjmuje się, że Zamawiający wskazał wyłącznie na wymagane minimalne parametry techniczne funkcjonalności, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.
Ilekroć przedmiot zamówienia został opisany za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych przyjmuje się, iż opisowi temu towarzyszy określenie „lub równoważny”.
3.6.3. Zamawiający uzna, że zaoferowane rozwiązanie posiada równoważne cechy z przedmiotem zamówienia jeżeli będzie ono zawierało funkcjonalności co najmniej tożsame lub lepsze od określonych w SIWZ.
3.6.4. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje oprogramowanie równoważne, zobowiązany jest wykazać ich równoważność. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje oprogramowanie równoważne Zamawiający wymaga aby wraz z ofertą Wykonawca dołączył informację o oferowanym oprogramowaniu tj. wpisał w formularzu ofertowym jaki rodzaj oprogramowania oferuje (nazwę i producenta oferowanego oprogramowanie antywirusowego)
Zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 5 ustawy Pzp na Wykonawcy ciąży obowiązek, wykazania, że Oprogramowanie Równoważne spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego.
3.6.5. W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązanie równoważne nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego, również po odinstalowaniu.
3.6.6. Zamawiający zastrzega sobie w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prawo sprawdzenia pełnej zgodności warunków i zakresu równoważności oferowanego oprogramowania równoważnego. W takim wypadku, Zamawiający wezwie Wykonawców do przedstawienia dodatkowych dokumentów danego oprogramowania w celu potwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie równoważności lub próbek oferowanego rozwiązania, dla celów wykonania testów w środowiskach Zamawiającego wraz dokonaniem faktycznej oceny równoważności i kompatybilności z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem. Sprawdzenie to, będzie polegać na przeprowadzeniu testów dostarczonego do Zamawiającego oprogramowania. Wykonawca Oprogramowania Równoważnego dostarczy na płycie CD/DVD i dokona bądź umożliwi dokonanie Zamawiającemu bezpośrednią i niewymagającą jakichkolwiek dodatkowych uprawnień, urządzeń lub infrastruktury instalację tego oprogramowania w środowisku Zamawiającego. Zamawiający po zainstalowaniu oprogramowania a następnie wstępnej konfiguracji dokona weryfikacji funkcjonalności dostarczonego oprogramowania pod kątem zgodności z wymaganiami w określonymi w SIWZ oraz pod kątem kompatybilności z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego. Dostarczone oprogramowanie zostanie zainstalowane na infrastrukturze Zamawiającego na środowisku wirtualnym. W tym celu Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie 3 roboczych dni od daty otrzymania wezwania, pliki instalacyjne (np. na płycie CD/DVD) Oprogramowania Równoważnego, wobec którego Zamawiający powziął wątpliwość co do jego zgodności z wymaganiami określonymi w SIWZ. W odniesieniu do tego Oprogramowania Równoważnego mogą zostać dostarczone licencje tymczasowe, w pełni zgodne z oferowanymi. W przypadku, gdy jest to niezbędne do instalacji i uruchomienia Oprogramowania Równoważnego Wykonawca zobowiązuje się również dostarczyć klucze testowe na okres przeprowadzenia testów. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania się do oficjalnych, publicznie dostępnych stron internetowych Producenta weryfikowanego przedmiotu oferty. Nieprzedłożenie oferowanego Oprogramowania Równoważnego do przetestowania w ww. terminie zostanie potraktowane, jako negatywny wynik sprawdzenia.
Negatywny wynik sprawdzenia oferty w zakresie równoważności oferowanych Produktów skutkować będzie odrzuceniem tej oferty.
3.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w projekcie umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Namysłowska 8
Wrocław 50-304
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
Namysłowska 8
Wrocław 50-304
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się