Remont dróg gminnych: nr 418018P, nr 418017P, nr 418038P i drogi powiatowej nr 3040P oraz remont i przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 3040P i w ciągu drogi gminnej nr 418038P.

» Opis zapytania

W związku z budową nowego odcinka drogi powiatowej pomiędzy m. Powidz a m. Niezgoda oraz rozbudową drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda – Kochowo powstała konieczność zapewnienia ciągu komunikacyjnego mieszkańcom powiatu słupeckiego i powiatów ościennych. Należy wykonać „drogi objazdowe” do czasu wykonania nowej drogi nr 3040P na odcinku Niezgoda – Powidz oraz do czasu rozbudowy drogi powiatowej nr 3054 P na odcinku Niezgoda-Kochowo. Ww. ciąg komunikacyjny stanowi główne i najkrótsze połączenie północnej części powiatu – (około 5 tys. mieszkańców) z miastem powiatowym tj. Słupcą.
Zakresem inwestycji objęte zostaną drogi:
- 418018P droga gminna na terenie Gminy Słupca
- 418017P droga gminna na terenie Gminy Powidz;
- 3040P droga powiatowa;
- 418038P droga gminna na terenie Gminy Powidz

Razem długość: ok 8,5 km.

Przewiduje się wykonanie inwestycji w dwóch etapach:

Etap I – priorytetowy - wykonanie remontu drogi 418018P oraz remontu i przebudowy drogi 418017P.
Etap II – wykonanie remontu dróg wraz z przebudową kanalizacji deszczowej: 3040P oraz 418038P.

Zakres rzeczowy inwestycji:
1) remont nawierzchni,
2) remont obustronnie poboczy,
3) zapewnienie odwodnienia drogi m.in. poprzez nadanie odpowiednich spadków
lub zastosowanie innego systemu odwodnienia drogi gdzie będzie to konieczne,
4) wykonanie renowacji istniejących rowów odwodnieniowych, itp.,
5) remont przepustów odwodnieniowych pod jezdnią drogi, skrzyżowaniami oraz zjazdami,
6) korektę dostępności do drogi (zjazdy, drogi zbiorcze),
7) przebudowa i remont kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Nowej i ul. Strzałkowskiej w m. Powidz,
8) remont chodnika w ciągu ul. Strzałkowskiej w m. Powidz,
9) odnowienie oznakowania poziomego w ciągu ul. Strzałkowskiej w m. Powidz,
10) przebudowa odcinka drogi gminnej nr 418017P.

Szczegółowy opis przedmiotu i szczegółowy zakres prac opisany został w dokumentacji projektowej i technicznej realizacji robót stanowiącej załącznik do SIWZ.

Zamawiający informuje, że złożył w dniu 23 września 2020 r. zgłoszenie budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Poznańska 20
Słupca 62-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Powiat Słupecki
ul. Poznańska 20
Słupca 62-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się