Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa i instalacja Systemu Kolejkowego w budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

» Opis zapytania

1.1. Przedmiotem zamówienia obejmuje:
▪ zakup, dostawę i instalację Systemu Kolejkowego, nazywanego dalej „Rozwiązaniem” w budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącą Załącznik nr 1 do s.iw.z.
▪ świadczenie usługi asysty technicznej dla Rozwiązania,
▪ przekazanie licencji na dostarczone oprogramowanie wchodzące w skład Rozwiązania (nazywane dalej „Oprogramowaniem”),
▪ dostarczenie dokumentacji instalacyjnej oraz kompletu nośników instalacyjnych Oprogramowania,
▪ dostarczenie dokumentacji technicznej Rozwiązania i dokumentacji użytkownika.
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określa Wzór umowy który stanowi załącznik nr 2 do Rozdziału II s.i.w.z.
1.3. Podane parametry techniczne urządzeń należy traktować jako minimalne, wymagane parametry oferowanego sprzętu. Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu o parametrach lepszych niż żądane.
1.4. Oferowane rozwiązanie powinno spełniać wymagania Komisji Europejskiej dotyczące warunków bezpieczeństwa
i ochrony środowiska oraz procedur utylizacji.
1.5. Oferowane rozwiązanie ma być fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne i gotowe do pracy, wyprodukowane nie wcześniej niż w I półroczu 2019r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
1.6. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na system kolejkowy (Oprogramowanie, usługi/dostawy).Uwaga: Zamawiający odrzuci oferty, w których nie zostanie zaoferowany minimalny okres gwarancji i rękojmi.
1.7. Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych przez okres minimum 24 miesięcy.
1.8. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
1.9. Cenę oferty Wykonawca podaje w załączniku nr 3 lit. C. do niniejszej s.i.w.z. Przy obliczaniu ceny Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Formularz oferty musi być wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i podpisany przez Wykonawcę .
1.10. Zasady określające sposób realizacji zamówienia zawarte zostały w Załączniku nr 2 do niniejszej s.i.w.z.– „Wzór umowy”.
1.11. Prawo opcji: Zamawiającemu przysługuje prawo opcji stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, tj. prawo do podjęcia decyzji o realizacji przedmiotu zamówienia w szerszym zakresie niż wskazany powyżej, lub w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości usług/dostaw będących przedmiotem zamówienia.
1.12. Zamawiający przewiduje prawo opcji, polegające na możliwości zwiększenia zakresu dostaw/usług w ramach rodzajów dostaw/usług, będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Zakres prawa opcji określony został w niniejszej s.i.w.z. (m.in. w Rozdziale II: Załącznik nr 3 „Formularz oferty – C. Cena ofertowa – Zakres opcjonalny oraz w Załączniku nr 2 do s.i.w.z). i dotyczy:
a) zakupu dodatkowego zapasowego modułu drukującego drukarki termicznej; z czego Zamawiający gwarantuje zakup 1 sztuki a 1 sztuka stanowią opcję, której zakup Zamawiający uzależnia od zmiany swoich potrzeb;
b) zakupu dodatkowego zapasowego ekranu dotykowego; z czego Zamawiający gwarantuje zakup 1 sztuki a 1 sztuka stanowią opcję, której zakup Zamawiający uzależnia od zmiany swoich potrzeb;
c) zakupu wyświetlacza stanowiskowego LCD min. 15”; z czego Zamawiający gwarantuje zakup 1 sztuki a 1 sztuka stanowią opcję, której zakup Zamawiający uzależnia od zmiany swoich potrzeb
d) przeszkolenia pracowników Zamawiającego w ilości 3 osób w zakresie samodzielnej wymiany dotykowego ekranu biletera lub moduł drukującego.
1.13. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
1.14. Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.
1.15. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego odbędzie się na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy, (w czasie 12 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia podstawowego) wraz z określeniem wielkości zamówienia objętego prawem opcji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Traugutta 21/23
Łódź 90-113
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Automaty vendingowe, biletowe i bankomaty

» Dane nabywcy

Łódzki Ośrodek Geodezji
Traugutta 21/23
Łódź 90-113
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się