Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Ślesin na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z terenu gminy Ślesin w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 na podstawie biletów miesięcznych zakupionych u Wykonawcy. Przedmiot zamówienia obejmuje codzienny dowóz uczniów z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem ze szkoły do miejsca zamieszkania w okresie od dnia 02.11.2020 r. do 25.06.2021 r., oraz od 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r. z wyłączeniem przerw przewidzianymi organizacją roku szkolnego.
2. Zakres usługi obejmuje następujące placówki oświatowe:
a) Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Młodzieżowa 1,
b) Zespół-Szkolno- Przedszkolny w Ślesinie, ul. Żwirki i Wigury 55,
c) Szkoła Podstawowa w Licheniu Starym, ul. Konińska 48;
d) Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach
e) Szkoła Podstawowa w Wąsoszach;
f) Szkoła Podstawowa w Szyszyńskich Holendrach.
3. Przystanki na trasie wyznacza Zamawiający w każdej z wymienionych miejscowości. Przystanki docelowe znajdują się przy szkołach.
4. Przewozy będą odbywały się zgodnie z ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.).
5. Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych. Wykonawca opracuje optymalne trasy dowozu i rozkłady jazdy autobusów w oparciu o informacje zawarte w załączniku nr 1a i 1b do SIWZ.
6. Linie komunikacji regularnej muszą być ułożone i oznaczone w taki sposób, aby umożliwiały uczniom dojazd autobusami z miejsca zamieszkania do danej szkoły oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności (liczby miejsc) autobusów na poszczególnych trasach do ilości przewożonych uczniów. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest umożliwić przejazdy dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem (na podstawie biletów miesięcznych), w celu realizacji zajęć pozalekcyjnych bądź wcześniejszego powrotu dzieci do domu.
7. Dowóz nie może rozpoczynać się wcześniej niż od godz. 7:00 i dojazd do szkół najpóźniej do godz. 7:50.
8. Odwozy uczniów ze szkół muszą być dostosowane do potrzeb poszczególnych placówek. Częstotliwość odwozów będzie uzależniona od czasu oczekiwania uczniów po zakończonych zajęciach.
9. Ustalenia ostatecznego rozkładu jazdy Wykonawca dokona w porozumieniu z Zamawiającym.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby przewożonych uczniów na poszczególnych liniach.
11. Przewóz uczniów do placówek szkolnych odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1603 ze zm.).
12. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz uczniów zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym z Zamawiającym.
13. Wykonawca zobowiązuje się do punktualnego i solidnego zabezpieczenia dowozu.
14. Wykonawca nie może odwołać żadnego kursu. W przypadku awarii środka transportu lub innych przyczyn Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego środka transportu, bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów z tym związanych.
15. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje:
a) zapewnienie odpowiedniej ilości środków transportu niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, sprawnych technicznie oraz zapewnienie w razie awarii środka transportu,
b) zapewnienie odpowiedniego standardu przewozu uczniów,
c) przestrzeganie przepisów prawa regulujących ruch drogowy,
d) ponoszenie odpowiedzialności za działania osób, którym powierzy wykonanie określonych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
e) posiadanie przez kierowców autobusów telefonów komórkowych.
f) dysponowanie taborem autobusowym odpowiednim do wykonania usługi, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 roku poz.2022 ze zm.), ponadto tylne siedzenia w autobusie / jeżeli zachodzi potrzeba/ są odpowiednio zabezpieczone przed upadkiem w czasie jazdy siedzących uczniów, np. barierką.
g) dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do transportu drogowego osób, wymagane ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.)
16. Liczba przewożonych osób nie może być większa od dopuszczalnej liczby określonej w dowodzie rejestracyjnym danego pojazdu.
17. W czasie dowozów przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia miejsc siedzących dla dowożonych uczniów zgodnie z ilością sprzedanych biletów.
18. Przewóz uczniów odbywać się będzie według rozkładów jazdy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian.
19. Wykonawca w ramach usługi zapewnia opiekę uczniom.
20. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozów i pozostających w związku z przewozem.
21. Dla obliczenia ceny zamówienia publicznego Zamawiający przyjął następujące założenia:
a) przewidywana ilość uczniów dziennie w roku szkolnym 2020/2021(od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r.) –319 uczniów, zgodnie z wykazem trasy (załącznik nr 1a do niniejszej SIWZ), przewidywana liczba uczniów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu
b) przewidywana ilość uczniów dziennie w roku szkolnym 2021/2022 –306 uczniów, zgodnie z wykazem trasy (załącznik nr 1b do niniejszej SIWZ), przewidywana liczba uczniów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu,
c) dni dowozów w roku szkolnym 2020/2021- 144 dni.
d) dni dowozów w roku szkolnym 2021/2022- 177 dni
e) szacunkowa ilość kilometrów dowozów w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 (od listopada 2020r. do czerwca 2021r.) oraz 2021/2022 – 208 350 km podane odległości nie obejmują dojazdu do miejsca rozpoczęcia kursów oraz zjazdów do miejsca garażowania
Przewidywane w pkt. 21 dane zostały ustalone na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym, Zamawiający zastrzega, że mogą one ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.
22. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę innych rozwiązań przebiegu tras dowozu i odwozu uczniów niż zaproponowane przez Zamawiającego jedynie w przypadku rozwiązań bardziej praktycznych, efektywnych i korzystnych dla Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę na dokonanie zmiany harmonogramu dowozu i odwozu uczniów.
23. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie wydanych biletów miesięcznych, tj. cena 1 biletu miesięcznego oraz rzeczywista ilość uczniów, dla których zostały zakupione bilety w oparciu o listę uczniów przedłożoną przez Dyrektorów poszczgólnych szkół.
24. Wykonawca wystawiać będzie dla przewożonych osób bilety miesięczne szkolne zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ( Dz.U. z 2018 poz. 295)
25. Wykonawca wyda bilety najpóźniej w ostatnim dniu roboczym w miesiącu poprzedzającym świadczenie usługi.
26. W przypadku wprowadzenia zdalnego nauczania obejmującego placówki oświatowe wskazane w § 1 ust. 2 Umowy, dowóz uczniów nie będzie realizowany, za zastrzeżeniem ust. 27.
27. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w trakcie trwania danego miesiąca wprowadzone zostanie zdalne nauczanie- Zamawiający zapłaci za usługę na podstawie wystawionej faktury za bilety miesięczne przekazane w ostatnim dniu roboczym w miesiącu poprzedzającym świadczenie usługi. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której wprowadzone zdalne nauczanie będzie obejmowało pełen miesiąc kalendarzowy – usługa nie zostanie wykonana, w związku z czym Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie z tytułu wynagrodzenia za dany miesiąc kalendarzowy.
Zamawiający wymaga, zgodnie z postanowieniami art. 29 ust. 3a ww. ustawy, zatrudnienia w zakresie realizacji niniejszego zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności: kierowcy-prowadzenie pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Kleczewska 15
Ślesin 62-561
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Gmina Ślesin
ul. Kleczewska 15
Ślesin 62-561
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się