Wykonanie instalacji doziemnej wodociągowej na odcinku od węzła W3 do węzła W17, instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej na odcinku S5÷S20, Sr÷S27 rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków w Białymstoku przy ul. Węglowej 8 dz. nr 788/12 obręb 12.

» Opis zapytania

Wykonanie instalacji doziemnej wodociągowej na odcinku od węzła W3 do węzła W17, instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej na odcinku S5÷S20, Sr÷S27 rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków w Białymstoku przy ul. Węglowej 8 dz. nr 788/12 obręb 12.
Zakres robót:
a) demontaż instalacji doziemnej wodociągowej żeliwnej na odcinku wykonywanej nowej instalacji doziemnej wodociągowej;
b) połączenie się z istniejącym wodociągiem żeliwnym w węzłach W7, W9 i W17;
c) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
d) odbudowa nawierzchni;
e) dodatkowo do wyceny należy uwzględnić montaż trzech zaworów antyskażeniowych kołnierzowym EA DN 100 w studni w miejscach wskazanych na mapie (węzeł W7, W9 i W18);
f) wykonanie instalacji doziemnej wodociągowej na odcinku W3÷W9÷W17 oraz W15÷W15/1;
g) wykonanie doziemnej kanalizacji sanitarnej na odcinku S5÷S4÷S3÷S2÷S1÷S18÷S19÷S20, S27÷Sr;
h) wykonanie rurociągu tłocznego oraz przepompowni ścieków;
i) wykonanie badania jakości wody w dwóch punktach wskazanych przez Zamawiającego;
j) wykonanie badania wydajności nowo zamontowanych hydrantów;
k) przeprowadzenie dezynfekcji i płukania całej instalacji doziemnej nowo budowanej;
l) wykonanie kanału instalacji kanalizacji deszczowej między studnia S18 a S5 (wg opracowania projektowego dla budynku nr 24;
m) wymagania dla studni wyposażonej w zawór antyskażeniowy:
• Zawór antyskażeniowy zamontować na wysokości 0,5 m nad dennicą studni z konstrukcją podtrzymującą z profili stalowych (przed i za zaworem zamontować zasuwę),
• Właz typu ciężkiego ocieplany,
• Średnica nominalna studni Ø1200 z dennicą monolityczną ustawioną na podbudowie betonowej,
• Wejście i wyjście przewodów do studni uszczelnić pierścieniami uszczelniającymi,
• Przykrycie studni z płyt żelbetowych posadowionych na pierścieniach odciążających, pod pierścieniami należy zastosować podbudowę betonową,
• Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe powinny być wykonane z betonu min. C35/45 wodoszczelnego min. W6, mrozoodpornego F-150 nasiąkliwość 5 % oraz powinny spełniać wymagania normy PN-EN1917:2004/AC2009 o połączeniach szczelnych na felc i uszczelkę gumową.
n) demontaż studni z osprzętem w węźle nr W3,
o) wykonanie przecisku pod torami.

Branża elektryczna

Stan istniejący.
W obszarze objętym projektem zlokalizowane są linie kablowe SN i nN.
Zakres robót do wykonania
Należy wykonać zasilanie przepompowni z ZK - 11469 kablem YKY 5x16mm2 zgodnie z załączona dokumentacją.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

gen. J. Bema 89/1
Białystok 15-370
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Mienia Komunalnego
gen. J. Bema 89/1
Białystok 15-370
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się