„BADANIA ARCHEOLOGICZNO-ARCHITEKTONICZNE WRAZ Z OPRACOWANIEM ICH WYNIKÓW W ZWIĄZKU Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI ZWIĄZANYMI Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU PRZY UL. RATUSZOWEJ”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ratunkowych archeologiczno-architektonicznych badań wykopaliskowych, w związku z ujawnieniem korony murów i fragmentarycznie zachowanych posadzek pierzei kamienic rozebranych w okresie powojennym podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Ratuszowej- II etap modernizacji komunikacyjnej w centrum miasta w Żaganiu”.
Zakres przewidywanych prac obejmuje:
Kompleksową obsługę archeologiczną i konserwatorską oraz przeprowadzenie badań archeologiczno- architektonicznych wraz ze sporządzeniem dokumentacji, na obszarze części działki o numerze ewidencyjnym 984 .
Roboty rozbiórkowe, zabezpieczenie terenu badań oraz zasypanie wykopów.
Badania będą odbywały się na placu budowy, w trakcie realizacji inwestycji „Przebudowa ul. Ratuszowej -II etap modernizacji komunikacyjnej w centrum miasta w Żaganiu”.

Szczegółowy zakres prac:
1. Złożenie wniosku i uzyskanie zezwolenia na prowadzenie badań do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze.
2. Odkrycie starych fundamentów- wykopy przy odkryciu istniejących ścian i elementów piwnic, z wydobyciem urobku na odkład, z budową zabezpieczeń i stemplowań ścian. Roboty rozbiórkowe sklepień, stropów, ścian i filarów.
3. Wykonanie badań archeologiczno- architektonicznych wraz z kompleksową obsługą archeologiczna i konserwatorską.
4. Bieżące śledzenie i dokumentowanie profili wykopów, a także zbieranie archeologicznego materiału ruchomego z wykopów.
5. W przypadku stwierdzenia występowania na obszarze prac badawczych zabytków archeologicznych – wykonanie wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2013 r. o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 282 z późn. zm.).
6. Zabezpieczenie terenu prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. nr 169, poz. 1650 z poźn. zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.).
7. Zasypanie wykopów. Uporządkowanie terenu badań po zakończeniu prac badawczych w sposób nie powodujący zniszczenia pozostawionych tamże zabytków archeologicznych.
8. Magazynowanie, konserwację i dozór pozyskanych dóbr kultury i przekazanie ich, zgodnie z decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do wskazanych zbiorów muzealnych.
9. Sporządzenia sprawozdania z wykonanych badań archeologicznych, stwierdzającego między innymi możliwość rozpoczęcia przez Zleceniodawcę prac budowlanych przy realizacji planowanej inwestycji, przekazanie sprawozdania Zleceniodawcy i Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.
10. Opracowanie wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, przekazanie dokumentacji Zleceniodawcy i Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków (2 egzemplarze dla Zleceniodawcy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej oraz wymagana w pozwoleniu ilość egzemplarzy dla Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).
11. Uzyskanie od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków potwierdzenia zakończenia i odbioru końcowego prac objętych zleceniem, umożliwiającego rozpoczęcie prac budowlanych przy realizacji planowanej inwestycji. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U.2020 poz.282 z późn. Zm.), Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2019 poz.1186 z późn. Zm.), Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (tj. Dz. U. Z 2019 poz. 1721), Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej, wiedzą historyczno-archeologiczną, sztuką budowlaną, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, tj. w sposób nie powodujący większych, nieodwracalnych uszkodzeń w terenie, mogących stwarzać problem z odtworzeniem istniejącego stanu;
12. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy narzędzi i materiałów własnych.
13. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Słowiański 17
Żagań 68-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Gmina Żagań o Statusie Miejskim
Plac Słowiański 17
Żagań 68-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się