Zimowe utrzymanie chodników i placów na terenie miasta Tuchów 2020/2021

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie chodników i placów na terenie miasta Tuchów w okresie zimowym 2020 / 2021 obejmujące: • usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (właściwych) środków chemicznych i uszorstniających dostosowanych do warunków pogodowych wraz z dostawą tych materiałów i ich załadunkiem na środki transportowe;• odśnieżanie chodników i placów przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu; • użycie ciężkiego sprzętu - na wyłączne polecenie zamawiającego, w przypadku intensywnych opadów śniegu lub zamieci powodujących powstanie zasp; • załadunek i wywóz śniegu w sytuacjach wyjątkowych przy zastosowaniu sprzętu nieuszkadzającego nawierzchnię i elementów pasa drogowego (np. z zastosowaniem listew ogumionych) – wyłącznie na polecenie zamawiającego; • stałe patrolowanie chodników i placów w celu bieżącej oceny skuteczności podejmowanych działań w ramach realizacji zamówienia oraz gotowość do pracy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu umożliwiając kontakt telefoniczny oraz fax do i od Zamawiającego; • Wykonawca przedstawi osoby do kontaktu telefonicznego w celu zapewnienia pełnej dyspozycyjności.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w pozostałych postanowieniach SIWZ, w szczególności w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 SIWZ.
Usługi związane z zimowym utrzymaniem chodników i placów będą odbywały się na terenie miasta Tuchów wg zestawienia chodników objętych zimowym utrzymaniem.
Wykonawca zobowiązany jest śledzić na bieżąco prognozę pogody dla Tuchowa. W czasie wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem chodników i placów Wykonawca będzie przestrzegał przepisów BHP, oraz przepisów wynikających z Kodeksu Ruchu Drogowego. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie bezpieczeństwa oraz zastosowanie właściwych metod organizacyjno – technicznych.
Każdorazowe rozpoczęcie usługi odśnieżania lub likwidacji śliskości nastąpi wyłącznie na polecenie jednej z osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego, wymienionych w zawartej umowie (telefoniczne lub faksem) określające miejsce oraz zakres usługi. Wykonawca będzie zobowiązany rozpocząć realizację usługi niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu przedziału czasowego wskazanego w ofercie, jednak nie później jak 1,15 min od momentu wezwania.
Zasady odbioru prac zimowych: Kontrolowanie zimowego utrzymania chodników i placów dbywać się będzie na bieżąco przez uprawnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Tuchowie.
W cenie za pracę sprzętu należy uwzględnić wszystkie elementy, w szczególności tj.: • cenę pracy sprzętu, płace kierowcy, koszty paliwa, itp., • koszt soli i solanki oraz mieszanki piasku z solą, • koszt załadunku materiałów.
Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
Zamawiający przewiduje monitorowanie pracy jednostek sprzętowych Wykonawcy przez jednostki wykorzystywane jako nośniki pługów za pomocą urządzeń lokalizacji GPS (lokalizacja oraz czas pracy sprzętu) przy użyciu transmisji danych przez Zamawiającego i na tę usługę Wykonawca wyraża nieodwołaną zgodę. Urządzenia GPS dostarczy, zamontuje oraz zdemontuje po okresie zimowym Zamawiający. W celu montażu GPS, Wykonawca podstawi nośniki pługów na adres wskazany przez Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego; demontaż urządzeń GPS nastąpi po zakończeniu umowy. Wykonawca odpowiada materialnie za stan urządzeń GPS przez cały okres obowiązywania umowy,w przypadku uszkodzenia urządzenia do monitorowania pracy sprzętu, koszt jego naprawy ponosi Wykonawca.
Jeżeli jednostka sprzętowa wyposażona w GPS ulegnie awarii lub zostanie dokonana wymiana nośnika,Wykonawca niezwłocznie powiadamia o awarii Zamawiającego; jeżeli awaria nośnika nie została usunięta do 2 dni od dnia wystąpienia awarii, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu potrzebę przeniesienia urządzenia GPS na inny nośnik Zamawiający niezwłocznie zleca usługę przeniesienia GPS na zastępczą jednostkę sprzętową, która zostanie wykonana do dwóch dni od dnia zlecenia. Potwierdzenie godzin pracy nośnika pługu do odśnieżania dróg wynikać będzie z karty drogowej/pisemnego raportu oraz z raportu przejazdu zarejestrowanego przez urządzenie GPS; w przypadku różnicy wskazań pomiędzy kartą drogową/pisemnym raportem, a raportem z urządzenia GPS wiążący jest raport z urządzenia GPS. W przypadku awarii urządzenia GPS godzina pracy jednostki sprzętowej wynikać będzie z karty drogowej/pisemnego raportu. Potwierdzenie pracy pozostałych jednostek sprzętowych do odśnieżania dróg będzie dokonywana wyłącznie na zasadach wskazanych w Umowie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 1
Tuchów 33-170
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Tuchów
ul. Rynek 1
Tuchów 33-170
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się