Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw Gminy Tuchów 2020/2021

» Opis zapytania

Przedmiotem wykonania zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw Gminy Tuchów w okresie zimowym 2019/2020, sprzętem i z zastosowaniem materiałów Wykonawcy. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 14 części, odpowiednio: 1) Buchcice – ok. 18,15 km, w tym ok. 4,50 km do posypywania; 2) Burzyn – ok. 17,71 km, w tym ok. 11,35 km do posypywania; 3) Dąbrówka Tuchowska – ok. 9,00 km, w tym ok. 2,95 km do posypywania; 4) Jodłówka Tuchowska – ok. 14,60 km, w tym ok. 7,40 km do posypywania; 5) Karwodrza – ok. 10,00 km, w tym ok. 4,50 km do posypywania; 6) Lubaszowa – ok. 14,68 km, w tym ok. 7,60 km do posypywania; 7) Łowczów – ok. 6,38 km, w tym ok. 5,90 km do posypywania; 8) Meszna Opacka – ok. 8,27 km, w tym ok. 4,50 km do posypywania; 9) Piotrkowice – ok. 17,2 km, w tym ok. 9,00 km do posypywania; 10) Siedliska – ok. 27,10 km, w tym ok. 8,7 km do posypywania; 11) Trzemesna – ok. 10,50 km, w tym ok. 1,30 km do posypywania; 12) Zabłędza – ok.9,21 km, w tym ok. 3,50 km do posypywania; 13) Garbek – ok. 9,3 km, w tym ok. 1,5 km do posypywania; 14) Kielanowice – ok. 4,9 km, w tym ok. 3,00 km do posypywania.
Wielkość zamówienia uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych. Do obowiązków Wykonawcy należy: - przystąpienie do odśnieżania wraz z posypywaniem niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu lub w ich trakcie w przypadku występowania ciągłych opadów, zawiei i zamieci śnieżnych przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu; - użycie ciężkiego sprzętu - na wyłączne polecenie zamawiającego, w przypadku intensywnych opadów śniegu lub zamieci powodujących powstanie zasp.; - załadunek i wywóz śniegu w sytuacjach wyjątkowych przy zastosowaniu sprzętu nieuszkadzającego nawierzchnię i elementów pasa drogowego (np. z zastosowaniem listew ogumionych) – wyłącznie na polecenie zamawiającego. - gotowość do pracy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu umożliwiając kontakt telefoniczny oraz fax do i od Zamawiającego. Wykonawca przedstawi osoby do kontaktu telefonicznego w celu zapewnienia pełnej dyspozycyjności. - używanie sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego; Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w pozostałych postanowieniach SIWZ, w szczególności w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 SIWZ. Każdorazowe rozpoczęcie usługi odśnieżania lub likwidacji śliskości nastąpi wyłącznie na polecenie jednej z osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego, wymienionych w zawartej umowie (telefoniczne lub faksem) określające miejsce oraz zakres usługi. Wykonawca będzie zobowiązany rozpocząć realizację usługi niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu przedziału czasowego wskazanego w ofercie, jednak nie później jak 1,15 min od momentu wezwania. Zasady odbioru prac zimowych: Wykonawca wykonuje usługę na wyraźne polecenie przedstawiciela Zamawiającego oraz każdorazowo zgłasza przeprowadzoną akcję wraz z podaniem liczby godzin wykonanej pracy. W cenie za pracę sprzętu należy uwzględnić wszystkie elementy, w szczególności tj.: •cenę pracy sprzętu, płace kierowcy, koszty paliwa, itp., • koszt soli i solanki oraz mieszanki piasku z solą, •koszt załadunku materiałów. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 1
Tuchów 33-170
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Tuchów
ul. Rynek 1
Tuchów 33-170
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się