Wycena wraz z prawem opcji nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Kościerzyce, gmina Lubsza, powiat brzeski, woj. opolskie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 737/2 z a.m.7, 765, 759, 757 z a.m. 4 o powierzchni 34,88 ha. Postępowanie nr OP.WOP.ZP.31.2020.U

» Opis zapytania

Wycena wraz z prawem opcji nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Kościerzyce, gmina Lubsza, powiat brzeski, woj. opolskie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 737/2 z a.m.7, 765, 759, 757 z a.m. 4 o powierzchni 34,88 ha, przeznaczonej
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubsza jako:
Działka nr 737/2 – teren zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol 5.9.MZ,MJ), działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej oraz na terenie nieruchomości znajduje się obiekt o wartościach kulturowych wpisany do rejestru zabytków.
Działka nr 765 – teren upraw polowych i ogrodniczych z zakazem zabudowy (symbol RP), w części
w strefie ograniczeń szerokości 50m wokół wałów przeciwpowodziowych.
Działka nr 757 - teren upraw polowych i ogrodniczych z zakazem zabudowy (symbol RP).
Działka nr 765 - teren upraw polowych i ogrodniczych z zakazem zabudowy (symbol RP), w części na terenie zalesienia i zadrzewienia.

Na działce nr 737/2 z k.m.7 znajdują się:
- Budynek gospodarczy przy nr 100, obręb Kościerzyce nr inw. ST 108 K0 1-15,
- Budynek mieszkalny przy nr 100, obręb Kościerzyce nr inw. ST 110 K0-1-4, wpisany do rejestru zabytków.
Pozostałe nieruchomości niezabudowane, użytkowane rolniczo.
Dostęp nieruchomości do dróg publicznych:
- działki nr: 737/2, 765 posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej (droga wojewódzka),
- działki nr: 757 i 759 nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dlatego przy ich sprzedaży zostanie ustanowiona na działkach nr: 760, 762/1 (własność KOWR) służebność przejazdu
i przechodu.

Pozostałe informacje.
• Wycenę należy sporządzić w formie operatu szacunkowego w dwóch egzemplarzach.
• Wykonawca przekazuje Zamawiającemu operat szacunkowy protokołem zdawczo – odbiorczym.

UWAGA:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie wyceny zwanej dalej wycenę pierwotną oraz opcję jej ponownego wykonania. Opcję ponownego wykonania wyceny należy rozumieć jako prawo Zamawiającego, ale nie obowiązek, do zlecenia ponownego wykonania wyceny/operatu szacunkowego.
2) Wykonawca wykona wycenę pierwotną oraz gwarantuje Zamawiającemu jej ponowne wykonanie.
3) Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek roszczenia ani odszkodowania z tego tytułu.
4) W przypadku kiedy operat szacunkowy, wg oceny Zamawiającego, będzie wymagał potwierdzenia aktualności w trybie art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami i § 58 rozporządzenia
w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, bądź sporządzenia ponownego operatu, o którym mowa poniżej w pkt 5 lit. b, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania analizy rynku nieruchomości i sprawdzenia istotnych czynników mających wpływ na określenie wartości.
5) Po przeprowadzeniu analizy o której mowa powyżej Wykonawca sporządza:
a) klauzulę o aktualności, (Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za tą czynność; Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie wyceny pierwotnej wszystkie czynności
o których mowa w nin. punkcie oraz w punkcie 4),
bądź
b) nowy operat szacunkowy, z nową datą, z uwzględnieniem zmian wynikających z analizy,
o której mowa w pkt 4, za który przysługiwać będzie Wykonawcy wynagrodzenie brutto
w wysokości 35% wynagrodzenia brutto otrzymanego za pierwotny operat.
6) Realizacja zamówienia opcjonalnego odbędzie się na podstawie informacji (zlecenia) określającego w szczególności przedmiot zamówienia, termin wykonania oraz wysokość wynagrodzenia, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy za pośrednictwem komunikacji elektronicznej lub za pośrednictwem operatora pocztowego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bądź Wykonawca odbierze je osobiście u Zamawiającego. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. Szczegóły dotyczące prawa opcji zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do siwz.
Pozostałe wymogi i sposób wykonania zamówienia oraz prawa i obowiązki Stron zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do siwz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 09:45


» Lokalizacja

1-go Maja 6
Opole 45-068
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
1-go Maja 6
Opole 45-068
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się