Prace geodezyjne – 2 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.WOP.ZP.30.2020.U

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Prace geodezyjne – 2 zadania częściowe.
1) Zamówienie zostało podzielone na 2 części tj.:


Zadanie częściowe nr 1
Sporządzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości położonej w obrębie Warmątowice, gmina Strzelce Opolskie, pow. strzelecki, woj. opolskie, stanowiącego podstawę do wystąpienia do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich z wnioskiem o wydanie postanowienia o jego zgodności
z „miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie” (Uchwała Nr XXI/163/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2016r. Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 17 maja 2016 poz. 1118) oraz zgodności z „miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu południowej obwodnicy miasta Strzelce Opolskie w ciągu drogi krajowej nr 94” (Uchwała Nr XLVIII/419/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 sierpnia 2006r. Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 27 października 2006 nr 74 poz. 2285), zakładającego:
a) połączenie dz. nr 360/1 o pow. 27,0000 ha i 360/2 o pow. 27,0002 ha obie z a.m. 5,
a następnie podział, mający na celu wydzielenie terenu oznaczonego w ww. mpzp symbolem P1 (zgodnie mpzp z 2016r.) oraz symbolami 1U/AG, 18R, 1KD(GP)2/2 (zgodnie mpzp z 2006r.)
b) podział dz. nr 381 z a.m. 6 o pow. 30,6300 ha, zgodnie z załącznikiem graficznym (załącznik nr 8 do siwz) oraz w celu wydzielenia terenu oznaczonego w ww. mpzp symbolami P1, R5, KDZ (zgodnie z ww. mpzp z 2016r.),
c) podział dz. nr 410/5 z a.m. 6 o pow. 59,7047 ha, mający na celu wydzielenie terenu oznaczonego
w ww. mpzp symbolami P1, P3, KDGP1, R5, R9 (zgodnie z ww. mpzp z 2016r.),
d) podział dz. nr 410/4 z a.m. 6 o pow. 14,4057 ha, mający na celu wydzielenie terenu oznaczonego
w ww. mpzp symbolami MU1, P1, P3, R4, R8, KDGP1, KDL3, KDW2, KDR, E (zgodnie z ww. mpzp
z 2016r.),
e) podział dz. nr 389/1 z a.m. 6 o pow. 24,9019 ha, zgodnie z załącznikiem graficznym (załącznik nr 8 do siwz) oraz w celu wydzielenia ternu oznaczonego w ww. mpzp symbolami P1, KDGP1, KDL3 i KDW1 (zgodnie z ww. mpzp z 2016r.).
Zadanie częściowe nr 2
Przeprowadzenie procedury podziału geodezyjnego działki nr 27/3 z a.m. 15, o pow. 2,6266 ha, obręb Lewin Brzeski, gmina Lewin Brzeski, pow. brzeski, woj. opolskie, zgodnie
z Postanowieniem nr BI.II.6730.19.2020 z dnia 20.07.2020r. Burmistrza Lewina Brzeskiego opiniującego pozytywnie wstępny projekt podziału ww. działki (załącznik nr 9 do siwz). Przedmiotowa działka ewidencyjna zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego Uchwałą nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008r. Dz. Urz. Woj. Op. Nr 61 poz. 1797 z dnia 20 sierpnia 2008r.) przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składowania i magazynowania 6P oraz w części pod tereny użytków rolniczych R.
Dla ww. nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr OP1B/00038630/2 prowadzona
w Sądzie Rejonowym w Brzegu.
W wyniku podziału geodezyjnego powstaną dwie nowe działki geodezyjne.

2. Pozostałe wymogi i sposób wykonania zamówienia oraz prawa i obowiązki Stron zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do siwz nr 7a dla zadania częściowego nr 1 oraz załącznik nr 7b dla zadania częściowego nr 2.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 09:45


» Lokalizacja

1-go Maja 6
Opole 45-068
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
1-go Maja 6
Opole 45-068
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się