Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na przedszkole w miejscowości Ruszów, pow. zamojski. II postępowanie.

» Opis zapytania

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na przedszkole w miejscowości Ruszów, pow. zamojski”. II postępowanie.
Dla celów realizacji zamówienia przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części:
1) Część pierwsza: Roboty związane z budynkiem
Zakres robót tej części zamówienia obejmuje wykonanie robót związanych z przebudową pomieszczeń budynku a mianowicie:
a) Wydzielenie nowych pomieszczeń za pomocą ścianek działowych w technologii g-k,
b) Zabudowa otworów istniejących w technologii g-k,
c) Zabudowa sufitów w projektowanych sanitariatach w technologii g-k,
d) Doprowadzenie wentylacji doprojektowanych sanitariatów,
e) Demontaż ścianki PCV na korytarzu głównym,
f) Wyburzenia ścianek działowych,
g) Remont posadzek w miejscach projektowanych pomieszczeń,
h) Wykonanie drzwi ewakuacyjnych od strony zachodniej w miejscu istniejącego okna,
i) Uzupełnienie posadzek po rozbiórkach ścianek działowych,
j) Wydzielenie pomieszczeń piwnic poprzez oddzielenie drzwiami przeciwpożarowymi EI30 i ścianki w technologii g-k,
k) Wymiana drzwi do kotłowni hydroforni na przeciwpożarowe EI30,
l) Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,
m) Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem i tynkiem cienkowarstwowym,
n) Wykonanie docieplenia stropu nad parterem,
o) Remont schodów zewnętrznych
W zakresie robót elektrycznych wykonanie instalacji elektrycznych:
a) Oświetlenia ogólnego dla nowoprojektowanych pomieszczeń,
b) Oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
c) Oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego,
d) Instalacji zasilania i sterowania zaworami elektromagnetycznymi
e) Instalacji ochrony od porażeń.
W zakresie robót sanitarnych obejmuje przebudowę instalacji sanitarnych w budynku:
a) Instalację wewnętrzną wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku
b) Instalacje hydrantów przeciwpożarowych
c) Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku od projektowanych nowych odbiorników kanalizacyjnych wraz z przebudową,
d) Instalacje centralnego ogrzewania w zakresie zmiany lokalizacji i budowy grzejnika w pomieszczeniu korytarza
2) Część druga zamówienia – Zbiornik przeciwpożarowy
Obejmuje wykonanie zbiornika wody do zewnętrznego gaszenia pożaru o pojemności 100 m3.
Zakres robót obejmuje: roboty ziemne, wykonanie płyty żelbetowej, montaż zbiornika (zbiornik bez osprzętu został zakupiony przez Zamawiającego i znajduje się na placu budowy), wykonanie rurociągu ssawnego i studni czerpalnej
3) Część trzecia zamówienia – Pochylnia dla niepełnosprawnych i zatoka do nawracania
Zakres robót obejmuje wykonanie pochylni i schodów o konstrukcji stalowej oraz zatoki do zawracania samochodów bojowych straży pożarnej.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia.
Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Zamojska 50
Łabunie 22-437
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Łabunie
ul. Zamojska 50
Łabunie 22-437
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się