Remonty bieżące dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje remonty bieżące dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej przy wykorzystaniu destruktu asfaltowego w następujących miejscowościach: Żabiniec, Kujakowice Górne ul. Kamienna, Krężel, Kuniów, Ligota Dolna (dojazd do boiska), Kluczbork Pl. Niepodległości (parking) i przy laboratorium Loma (parking przy ul. Skłodowskiej), Ligota Zamecka, Kluczbork Mieszka I, Kluczbork ul. Sapiehy, Smardy Dolne - droga do boiska, Żabiniec (droga do lasu).
1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje remonty bieżące dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej polegające na uzupełnieniu ubytków nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej w następujących miejscowościach: Krzywizna ul. Orkana, Gotartów, Krężel, Kluczbork ul. Grota Roweckiego, Borkowice ul. Leśna, Borkowice ul. Lipowa, Łowkowice ul. Dzierżona, Bażany ul. Łąkowa i Kuniów.

Wymaga się od Wykonawcy wykonanie wbudowania destruktu asfaltowego za pomocą rozkładarki mas bitumicznych i zespołu walców.
Zamawiający nie dopuszcza rozkładania destruktu asfaltowego za pomocą równiarki, koparki itp.

Przed przystąpieniem do rozkładania destruktu asfaltowego nawierzchnie dróg muszą być wyprofilowane za pomocą np. równiarki lub innego sprzętu.

Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia i stanowiącymi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.
W zależności od stanu technicznego nawierzchni dróg (ilość ubytków) wielkości określone w przedmiarze mogą ulec zmianie.

Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji – 6 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 6 miesięcy, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SIWZ.

2. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie Zamawiający określił w specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robot budowlanych, stanowiących załącznik od SIWZ.

3. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do Wykonawcy.

4. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji Zamówienia. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane, tj. tych, które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach. Na potwierdzenie powyższego wymaga się, aby Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy oraz do końca każdego miesiąca realizacji zamówienia przedłożył Zamawiającemu:
pisemne oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę - według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności oświadczeń Wykonawcy lub Podwykonawcy (przedstawionych Zamawiającemu według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do umowy) z osobami faktycznie wykonującymi czynności przy zamówieniu.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pisemnego oświadczenia (według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do umowy) w terminie wskazanym jak powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy.

6. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg.
Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22 a w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1b.

Zasady dotyczące zatrudniania i rozliczania podwykonawców zawarte są w § 8 i 9 wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji tj. załącznik nr 7.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Katowicka 1
Kluczbork 46-200
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1
Kluczbork 46-200
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się