Wykonanie zabezpieczenia p.poż. dla budynku Urzędu Miejskiego w Suszu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pn.: ,, Wykonanie zabezpieczenia p.poż. dla budynku Urzędu Miejskiego w Suszu ”. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „obiektem” lub „przedmiotem zamówienia”. 2. Zakres rzeczowy obejmuje: 1) Przebudowa i rozbudowa istniejących tablic elektrycznych, 2) Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 3) Instalacja systemu sygnalizacji pożaru, 4) Pomiary elektryczne. 3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, ustaleń ze SIWZ, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji minimum 36 m-cy. 4. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 45.31.00.00-3 – Roboty instalacyjne elektryczne , 45.31.60.00-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych, 31.62.52.00- 5 - Systemy przeciwpożarowe. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), SIWZ oraz wzorze umowy. 6. Zamawiający wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: roboty budowlane. 7. Wykonawca lub/i wskazany przez niego Podwykonawca zobowiązuje się do tego, by wszyscy pracownicy wykonujący następujące roboty: roboty budowlane, elektryczne i sanitarne w ramach zadania ,, Wykonanie zabezpieczenia p.poż. dla budynku Urzędu Miejskiego w Suszu” w ramach niniejszego zamówienia byli w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). 8. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa wyżej, Wykonawca lub/i wskazany przez niego Podwykonawca, zobowiązany jest złożyć przed rozpoczęciem robót budowlanych, nie później niż w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy, oświadczenie o wykonywaniu wskazanych przez Zamawiającego czynności przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 Kodeksu Pracy. 9. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę poniżej liczby wymaganych pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Wykonawcę w złożonym oświadczeniu. 10. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego, nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie 12, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 11. Zamawiający ma prawo do dokonania kontroli w zakresie określonym w art. 36 ust. 8a ustawy Pzp. 12. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - wypełniając wzór nr 4b do siwz jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców. 13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 14. Zastosowanie w dokumentacji projektowej, oraz w innych dokumentach, wszelkich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. W takim przypadku Wykonawca może zaoferować produkty „równoważne” pod warunkiem, że ofertowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same, jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca, który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
15. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.). 16. Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie żąda przedłożenia kosztorysu ofertowego wg załączonego do SIWZ przedmiaru robót. Przedmiotowy kosztorys ofertowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć przed podpisaniem umowy. 17. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 18. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych. 19. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 20. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Wybickiego 6
Susz 14-240
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Susz
ul. Wybickiego 6
Susz 14-240
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się