„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 775 000,00 PLN "

» Opis zapytania

1.Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest realizacja usługi pn. "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 775 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów".
2.Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 20.12.2038 r.
3.Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu do dnia 20.12.2022 r.
4.Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 3 775 000,00 zł bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji, itp.).
5.Zabezpieczenie: weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa.
6.Spłata kredytu dokonywana będzie w 65 ratach (zgodnie z harmonogramem spłat kredytu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ).
7.Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o WIBOR 3M z notowań notowanej w ostatnim dniu roboczym kwartału poprzedzającego okres, za jaki naliczane są odsetki powiększonej o marżę w wysokości wynikającej z oferty.
8.Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Gorzowska 59
Santok 66-431
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

GMINA SANTOK
Gorzowska 59
Santok 66-431
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się