PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę telefonów IP do KPP w Pruszczu Gdańskim oraz KMP w Słupsku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa telefonów IP do KPP w Pruszczu Gdańskim oraz KMP w Słupsku.

Przedmiot postępowania nie jest objęty wykazem załącznika nr 15 do ustawy z dnia 09.09.2019 r. (DZ.U.2019, poz.1751).

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE PRAWO OPCJI gwarantując dostawę przedmiotu umowy w wartościach minimalnych.
Rozszerzenie zamówienia w zakresie objętym opcją uzależnione będzie potrzebami Zamawiającego.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA OKREŚLA SIWZ ORAZ UMOWA.

Art. 93
1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej albo
2) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo
3) zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Okopowa 15
Gdańsk 80-819
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ul. Okopowa 15
Gdańsk 80-819
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się