„Dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków dotacji celowej w formie współfinansowania krajowego.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków dotacji celowej w formie współfinansowania krajowego.
2. Na przedmiot zamówienia składa się:
-rękawiczki jednorazowe,
-płyny do dezynfekcji rąk/skóry,
-Maseczki ochronne, jednorazowe.
3.Zamawiający wymaga, aby środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji rąk posiadały na opakowaniu:
a)nazwę środka czystości/środków ochrony osobistej/środków do dezynfekcji/artykułu,
b)datę minimalnej trwałości lub termin przydatności,
c)zawartość netto lub liczbę sztuk w opakowaniu,
d)oznakowanie partii produkcyjnej umożliwiającej identyfikację środka czystości/środków ochrony osobistej/środków do dezynfekcji/artykułu,
e)kartę produktu tylko dla środka dezynfekcji rąk/skóry, oznaczonego * ust. 2,
4.Wykonawca umowy oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia nie będzie przeterminowany i będzie posiadał minimalny termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy.
5.Miejscem wykonania zamówienia jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Żywiecka 13, 33-300 Nowy Sączu, Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych ul. Łącznik 20, 33-300, 33-300 Nowy Sącz, poniedziałek-piątek w godz. 800 - 1400. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dokładnym terminie (dzień roboczy) i godzinie realizacji umowy (dostawy) z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.
6.Realizacja zamówienia odbywać będzie się jednorazowo.
7.Zapłata za dostawę dokonana zostanie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności MPP.
8.Wykonawca ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia przewożonych środków ochrony indywidualnej do momentu ich odebrania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
9.Wykonawca jest zobowiązany wraz z towarem dostarczyć certyfikaty i inne dokumenty bezpieczeństwa i deklarację zgodności CE, potwierdzające, że dostarczone środki ochrony indywidualnej spełniają obowiązujące normy.
10.W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego ze specyfikacją, złożoną ofertą czy też wadliwego, Zamawiający odmówi jego odbioru, a koszty poniesione tego tytułu obciążą Wykonawcę.
11.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12.Pozostałe szczegółowe obowiązki Wykonawcy określone są w umowie stanowiącej załącznik nr 3 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Żywiecka 13
Nowy Sącz 33-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Odzież

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Żywiecka 13
Nowy Sącz 33-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się