REMONT DROGI GMINNEJ NR 116946D UL. KOŚCIELNEJ W MOŚCISKU

» Opis zapytania

1. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje remont drogi zlokalizowanej na działce nr 480/4 obręb 0005, Mościsko, gmina Dzierżoniów na odcinku ok. 905 m, w szczególności:
1) sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
2) wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 4cm. (szer. 3,5m - 4,40 m)
3) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm. (szer. 3,5m - 4,40 m)
4) wykonanie poboczy tłuczniowych 0/63,5 mm (szer. 0,5 m - 0,75 m)
5) wykonanie oznakowania zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu nr 142/2019
z dnia 14.08.2020r.
2. Realizacja inwestycji ma odbywać się na dwóch odcinkach tj. I odcinek o długości ok. 165 m i II odcinek o długości ok. 740 m.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego wykonania określają postanowienia niniejszej SIWZ wraz załącznikami oraz:
1) Zaświadczenie o braku sprzeciwu nr BA.6743.2.77.2019 z dnia 14.08.2019r.
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
3) Przedmiar robót stanowiący materiał pomocniczy do oszacowania ceny ofertowej Wykonawcy.
4. Inwestycja współfinansowana jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Piastowska 1
Dzierżoniów 58-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
Dzierżoniów 58-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się