Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Remont i modernizacja Domu tradycji Dwóch Kultur w Żerocinie”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyposażenia w ramach projektu Remont i Modernizacja Domu Tradycji Dwóch Kultur w Żerocinie”.
2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Remont i Modernizacja Domu Tradycji Dwóch Kultur w Żerocinie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa m.in. wyposażenia, mebli, sprzętu kuchennego i nagłośnieniowego.
4. Zamówienie obejmuje dostawę następującego wyposażenia:
Część 1:
1. Krzesło drewniane, tapicerowane – 170szt.
2. Stół z półką przyścienną – 1szt.
3. Trzon kuchenny 4-palnikowy z półką, kuchnia gazowa – 1szt.
4. Piec konwekcyjno-parowy – 1 szt.
5. Osprzęt do pieca konwekcyjno-parowego – 1 zestaw
6. Osprzęt do kuchni 4-palnikowej z półką – 1 zestaw
7. Stół ze zlewem jednokomorowym z półką – 2szt.
8. Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi – 1szt.
9. Stół przyścienny z dwoma półkami – 1szt.
10. Stół przyścienny z szufladami i półkami – 2szt.
11. Szafka chłodnicza z drzwiami otwieranymi – 2szt.
12. Stoły drewniane składane – 17szt.
13. Kredens – 1szt.
14. Stół duży do kuchni z półką – 1szt.
15. Taboret gazowy z osprzętem – 1szt.
16. Wózek nierdzewny – 3 półkowy – 1szt.
17. Wózek nierdzewny – p półkowy – 1szt.
18. Zmywarka astronomiczna do naczyń kapturowa – 1szt.
19. Szafa przelotowa, drzwi przesuwne na naczynia – 1szt.
20. Thermomix – 1szt.
Część 2:
1. Kolumna aktywna – 4szt.
2. Podest sceniczny 1x2m – 6szt.
3. Mikrofon bezprzewodowy, doręczny, zestaw – 1 zestaw
4. Mikrofon pojemnościowy – 2szt.
5. Statyw do mikrofonu – 4szt.
6. Mikrofon interaktywny – 1szt.
7. Zestaw statywów do kolumn – 2szt.
8. Mikser – 1szt.
9. Pokroqwiec na kolumnę – 2szt.
10. Okablowanie
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączniki nr 1a i 1b do SIWZ.
6. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia było fabrycznie nowe, nieużywane, posiadało wymagane parametry techniczne, określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a i 1b do SIWZ), znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniało wymagane prawem normy i było wolne od wad prawnych.
7. Wyposażenie należy dostarczyć w miejsca wskazane przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego wskazując datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia.
9. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dniu roboczym tj. poniedziałek – piątek,
w godzinach ustalonych z Zamawiającym.
10. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wyposażenie do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego, należy zamontować urządzenia, które tego wymagają.
11. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
12. W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
13. W każdym przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach oznakowania określonego
w art. 2 pkt 16 ustawy Pzp, Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dostawy spełniają wymagania równorzędne.
14. W przypadkach, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych, nie jest w stanie uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że ofertowane przez niego dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym, akceptuje inne środki dowodowe, a w szczególności dokumentacje techniczną producenta, o ile Wykonawca udowodni że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
15. Użycie w SIWZ lub załącznikach do niej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
16. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Szkolna 12
Drelów 21-570
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria dekoracyjne
  • Akcesoria meblowe
  • Dywany i wykładziny
  • Firany, zasłony, rolety i akcesoria
  • Meble
  • Meble przemysłowe
  • Oświetlenie i akcesoria
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń
  • Wyroby sanitarne

» Dane nabywcy

Gmina Drelów
ul. Szkolna 12
Drelów 21-570
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się