Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU);
2) realizacja na jej podstawie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile”.
2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w formule „zaprojektuj i wybuduj”, na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, wraz z załącznikami nr 7a i 7b do SIWZ.
3. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
3.1 wykonanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie koniecznym do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych, w szczególności zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę,
3.2 sporządzenie wielobranżowych projektów wykonawczych oraz uzyskanie do nich wynikających z przepisów prawa ekspertyz, uzgodnień, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji umożliwiającej realizację inwestycji,
3.3 zgłoszenie robót budowlanych lub uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,
3.4 wykonanie robót budowlanych zgodnie i w oparciu o wykonane projekty, uzyskane pozwolenia, zgodnie z wymaganiami Programu funkcjonalno-użytkowego, zaleceniami nadzoru inwestorskiego Zamawiającego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, Prawem budowlanym i sztuką inżynierską, w tym:
- prace przygotowawcze: wykonanie ekspertyz, demontaż zbędnych ścian lub ich części, skuwanie tynków, demontaż. urządzeń sanitarnych i technicznych,
- roboty budowlane: obniżenie posadzek w piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej, wykonanie posadzek betonowych, osuszenie ścian sutereny, wymiana stolarki okiennej (okna drewniane, skrzynkowe) i drzwiowej, wykonanie podłogi technicznej na strychu, zmiana włazu na strych na model z wysuwaną drabiną, demontaż podłóg parteru i poddasza, wypełnienie akustyczne stropu nad parterem, wykonanie nowych podłóg parteru i poddasza, wykonanie nowych schodów zewnętrznych do kondygnacji sutereny od strony ogródka, wraz z wykuciem nowego wejścia zewnętrznego, w strefie nowego wejścia, montaż zewnętrznego podnośnika dla niepełnosprawnych,
- instalacje: likwidacja istniejącej kotłowni gazowej i wykonanie przyłącza do Miejskiej Energetyki Cieplnej, wykonanie, w oparciu o nowe przyłącze, instalacji grzewczej i montaż wymiennika kasetonowego, wykonanie w przestrzeni po kotłowni toalety przystosowanej do korzystania przez osoby niepełnosprawne, oraz wnęki na kasetonowy węzeł cieplny, likwidacja istniejącej toalety i powiększenie magazynu, wykonanie nowych instalacji wod.-kan., udrożnienie istniejących przewodów kominowych, zabezpieczenie p.poż. i ewentualna naprawa odkrytej konstrukcji dachowej i stropowej, założenie nowej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w dachu oraz na stropie pomiędzy strychem a poddaszem, wymiana grzejników, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej wraz z centralą (lokalizacja na strychu) wraz z niezbędnym okanałowaniem i wykonaniem szachtów kanałowych, uzupełnienia wentylacji grawitacyjnej, montaż instalacji chłodzenia - system multisplit, modernizacja instalacji wewnętrznych: elektrycznej, oświetleniowej, niskoprądowych (system detekcji dymu, alarmowy, teletechnika, monitoring), naprawa bądź wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej, wymiana oświetlenia,
- prace konserwatorskie: konserwacja i wzmocnienie drewnianych belek stropowych nad parterem, naprawa tynków wewnętrznych, roboty malarskie całości wnętrz, renowacja istniejących okiennic drewnianych, renowacja tynków zewnętrznych i atrap konstrukcji szachulcowej, renowacja schodów wewnętrznych relacji suterena-parter (w przypadku pogłębienia sutereny, dodanie brakującego stopnia), renowacja/wykonanie nowych schodów na poddasze oraz schodów zewnętrznych partii wejściowej.
3.5 uzyskanie decyzji administracyjnych o dopuszczeniu obiektów do użytkowania bądź uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego zgłoszeń o zakończeniu robót budowlanych, jeżeli będą wymagane;
3.6 opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej;
3.7 sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Ul. Browarna 18
Piła 64-920
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Muzeum Stanisława Staszica w Pile
Ul. Browarna 18
Piła 64-920
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się