Budowa kwatery nr 4 (kwatera nr 3, etap III) w ramach inwestycji pn. Budowa III etapu wysypiska odpadów komunalnych dla m. Kielce w Promniku

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia: Budowa kwatery nr 4 (kwatera nr 3, etap III) w ramach inwestycji pn. Budowa III etapu wysypiska odpadów komunalnych dla m. Kielce w Promniku.

I. Na zakres inwestycji składają się:
1) Prace przygotowawcze, w tym: karczowanie – do 0,4 ha, demontaże użytkowe (prefabrykowana zasieka żelbetowa, płyty drogowe żelbetowe) – do 12 tys. m2,
2) Roboty ziemne – do 18 tys. m2/9 tys. m3.
3) Wykonanie misy kwatery jako szczelnej bariery geologicznej (glinowej lub bentonitowo-gruntowej) wraz z uszczelnieniem sysntetycznym (geomembrana i geowłóknina) oraz systemem filtracji i drenażu odcieków – do 31 tys. m2.
4) Drogi z żebetowych płyt drogowych – do 2 tys. m2 oraz ukształtowanie terenu w otoczeniu kwatery w tym rowy i obwałowania – do 7 tys. m3.
5) Pozostałe branżowe (instalacyjne i elektryczne) projektowe prace pomocnicze i towarzyszące.
Szczegółowy zakres prac inwestycyjnych wraz z wymaganiami technicznym został zawarty w Projekcie Wykonawczym, Inwestprojekt Świętokrzyski, Kielce – maj 2020 stanowiącym Zał. Nr 1 (format *.pdf) oraz Przedmiarach Robót stanowiących Zał. Nr 2 (format *.pdf i *.ath)
6) Pozaprojektowe prace tymczasowe, jak prace zabezpieczające istniejącą infrastrukturę, organizacja placu i zaplecza budowy
Teren budowy ograniczony jest z 3 stron (wsch, pd, zach) istn. ogrodzeniem z dyli bet.; od strony pn ograniczony jest aktualnie eksploatowaną kwaterą nr 3 i w części pn-zach ogrodzeniem z siatki met. z przerwą wjazdu szer. ok. 6m - Wykonawca co najmniej zamknie wjaz bramą obok której zamontuje tablice budowy. Na terenie budowy, wzdłuż ogrodzenia bet. zlokalizowany jest system monitoringu na słupach stalowych – Wykonawca dołoży należytej staranności, aby zapewnić poprawne funkcjonowanie tego systemu.
Zaplecze budowy można zlokalizować w części zach. ogrodzonego terenu - Zamawiający wskaże miejsca włączenia mediów dla celów zaplecza (en. el. i woda pitna) w odl. do 100m; pobór mediów (en.el. i woda) dla celów zaplecza budowy nieodpłatny. Wykonawca w ramach zaplecza zapewni 1 pomieszczenie biurowe dla służb nadzoru inwestorskiego Zamawiającego.
7) Organizacja robót i komunikacja/dostęp do terenu robót w kontekście pracy na terenie czynnego zakładu.
Na terenie robót aktualnie funkcjonuje magazyn spryzmowanych belowanych odpadów – w ramach prac przygotowawczych Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeniesienie pryzm z terenu Etapu I robót, tj. z cz. wschodniej na cz. zach. z jednoczesnym zapewnieniem dostępu do „uwolnionej” cz. wsch. po drodze z płyt żelb. biegnącej u podnóża obwałowania aktualnie eksploatowanej kwatery nr 3; po zrealizowaniu Etapu I robót Zamawiający „uwolni” teren Etapu II robót.
Z uwagi na brak dostępu do placu budowy innego, niż przez obszar kontrolowany ZUO-Promnik Zamwiający wyklucza komunikację/dojście piesze personelu Wykonawcy do terenu robót – cały ruch do- i od placu budowy musi odbywać się środkami transportu i Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót przedstawi Zamawiającemu wykaz pracowników i środków transportu uprawnionych do przejazdu przez obszar kontrolowany. Kierowcy środków transportu obsługujących budowę będą przeszkoleni przez służbę bhp i ppoż. Zamawiającego n/t zasad i wymagań/ograniczeń wjazdu/przejazdu przez obszar kontrolowany.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Promnik, ul. Św. Tekli 62
Strawczyn 26-067
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku
Promnik, ul. Św. Tekli 62
Strawczyn 26-067
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się