Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia wielofunkcyjnego w ilości 1 szt na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.
2. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji przetargowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
3. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. W takim przypadku Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji przetargowej .
4. Dostarczony przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy (nie używany), w pełni sprawny i wolny od wad prawnych i fizycznych, odpowiadający standardom jakościowym i technicznym, wynikających z funkcji i przeznaczenia tego przedmiotu.
5. Kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 30121100-4 – Fotokopiarki
6. Miejscem dostawy jest: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, ul. Akademicka 1, 18-400 Łomża; pokój A 0.32

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Akademicka 14
Łomża 18-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Akademicka 14
Łomża 18-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się