Cykliczne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza sp. z o. o.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza sp. z o. o.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości zawiera Formularz cenowy do niniejszej SIWZ. Określone w załączniku nr 5 ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od ilości przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek, określone w załączniku nr 5 do SIWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb szpitala.
Niniejsze zamówienie obejmuje 22 pakiety.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i do używania określone ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Zamkowa 1
Świebodzin 66-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o.
ul. Zamkowa 1
Świebodzin 66-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się