Zakup paliw płynnych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

» Opis zapytania

Zakup paliw płynnych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle:
Pakiet 1 – benzyna bezołowiowa (benzyna bezołowiowa PB 95 nie więcej niż 1 900 litrów).
Pakiet 2 – olej napędowy (nie więcej niż 42 000 litrów),
Pakiet 3 – olej napędowy (nie więcej niż 7 000 litrów),
zgodnie z Załącznikiem nr 1 formularz ofertowy i Załącznikiem nr 2 projekt umowy o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Dostawa oleju napędowego i benzyny będzie realizowana w formie sprzedaży na stacji paliwowej, którą dysponuje Wykonawca w wyniku tankowania bezpośrednio do zbiorników pojazdów. Olej napędowy w części do agregatu dostarczy Wykonawca na miejsce u Zamawiającego. Benzyna będzie również tankowana do zbiorników Zamawiającego u Wykonawcy.

Zakup paliw płynnych spełniających wymagania:
a) Paliwo musi odpowiadać aktualnie obowiązującym wymaganiom jakościowym określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680 z późn. zm.) oraz dla oleju napędowego wg Polskiej Normy PN-EN 590+A1:2017-06).
b) Dodatkowo do oleju napędowego pobieranego w okresie zimowym Wykonawca będzie stosował olej napędowy o parametrach – zakresach dla olejów napędowych o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680 z późn. zm.).
c) Jednocześnie oferowane zamawiającemu paliwo musi spełniać normy i wymagania jakościowe zgodne z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 660 z późn. zm.).

3.2. Wykonawca zapewni obsługę minimum od godz. 6.00 do 21.00, a w razie potrzeby poza tymi godzinami na żądanie Zamawiającego.

3.3. Wykonawca zapewni stały zapas dla samochodów służbowych oraz tankowanie poza kolejnością.

3.4. Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez Zamawiającego sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy wykaz kierowców i samochodów służbowych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Benzyna w części oraz olej napędowy w części będą tankowane do zbiorników Zamawiającego.

3.5. Prowadzenie przez Wykonawcę ewidencji pobranego paliwa dla poszczególnych pojazdów. Wykonawca będzie wystawiał faktury bezgotówkowe co 15 dni/2 razy w miesiącu, tj. od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Wykonawca wystawi fakturę ze zbiorczym zestawieniem wydanych materiałów pędnych.

3.6. Wykonawca zapewni ciągłość realizacji zamówienia w inny sposób (np. na innej stacji) w sytuacji gdy nie będzie on mógł świadczyć usług i dostaw, z zastrzeżeniem, że z tego powodu koszt realizacji zamówienia nie może ulec zwiększeniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Lwowska 22
Jasło 38-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Szpital Specjalistyczny
ul. Lwowska 22
Jasło 38-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się